Jaká je budoucnost českého včelařství v příštích letech

Na čtvrtek 15. dubna 2021 vedení Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. (dále jen PSNV–CZ) pozvalo k jednacímu stolu široké spektrum institucí a spolků, které mají co dočinění se včelami a včelařením. Sešli se zástupci nejen včelařských spolků, ale také vzdělávacích institucí a akademické půdy. Nechyběl ani zástupce Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o. Na programu jednání byl jediný dokument: Strategický plán podpory Společné zemědělské politiky na období 2021–2027. To znamená dokument, na jehož základě se následně tvoří Český včelařský program pro následující období určující směr, kterým se bude naše včelařství ubírat. Zároveň z něho vychází nařízení vlády, na jehož základě jsou mimo jiné nastavována pravidla pro dotace, určené na podporu oboru. Jednání, které probíhalo formou online konference, se zúčastnili zástupci šestnácti institucí či spolků. K jednání byl pozván i Český svaz včelařů, z. s. Jeho předsedkyně se z jednání omluvila s odůvodněním, že v tak krátkém termínu nemohou uvnitř svazu problematiku prodiskutovat.

Předmětnému jednání předcházelo jednání spolků, sdružených v Asociaci včelařských spolků – svaz, z. s. (dále jen AVS), které rovněž inicializovala PSNV–CZ. To proběhlo o čtyři dny dříve, 12. dubna 2021. Zástupci se shodli na předložených úpravách a změnách dosavadních opatření a titulů, jako je například zrušení podpory kočování, a změna způsobu výplaty dotací na léčiva paušální částkou na chované včelstvo.

Rovněž byl předložen návrh na nutné pokračování podpory vzniku a udržování opatření vedoucích ke zlepšení podmínek včelí pastvy ve smyslu její rozmanitosti a dostupnosti v průběhu celé sezóny (biopásy, nektarodárné úhory, liniové výsadby na mezích a kolem polních cest…). Tyto zároveň zvyšují retenční schopnost krajiny a přispívají k celkovému zlepšení prostředí pro život nejen lidí. Příjem dotací pro zemědělce (obecně, ne pouze na výše zmíněná opatření) by měl být významně zvýhodněn tvorbou a dlouhodobou udržitelností těchto prvků, a to například formou daňového zvýhodnění a ostatními benefity.

PSNV–CZ navrhla nově zařadit podporu vzniku testačních stanic včelstev a včelích matek. Jejich cílem by mělo být nezávislé ověření jejich kvality (zdravotní stav, čistící pud, schopnost pře- zimování, celková vitalita…). Tím by se měla zlepšit úroveň genetické kvality chovů.

Dalším návrhem, který PSNV–CZ předložila, je vznik titulu podpory občanské vědy (Citizen Science) a jejího směřování ke sběru dat v rámci předcházení stále více se vyskytujícím plošným úhynům včelstev. Ve světě tyto projekty přinášejí první výsledky, podle nichž se jeví jako podstatné negativní vlivy klimatických změn, a to i na lokální úrovni (velká sucha, velké teplotní výkyvy, podstatné změny v lesních porostech a další). Život včel a jejich projevy je třeba dávat do souvislostí s údaji o klimatu. Pro tyto účely je potřeba získat velké množství aktuálních dat od včelařů z jejich včelnic  (teploty, srážky, snůšky, projevy včelstev, atd.), a to za několik sezón. Ke zpracování získaných dat jsou vědeckou obcí využívány neuronové sítě (umělá inteligence).

Zástupci všech spolků se po diskusi na předložených tezích shodly a dohodly se předložit je na jednání s ostatními spolky jako jednotný společný návrh.

Jednání bylo konstruktivní, plodné a přínosné. Prodiskutovány byly všechny dosavadní okruhy podpor, společný návrh AVS a návrhy ostatních zúčastněných spolků. Až na některé výjimky byla u všech předložených návrhů nalezena shoda. Tímto včelařské spolky splnily výzvu Ministerstva zemědělství ČR, aby na základě jednání předložily společný návrh. Zástupci zúčastněných spolků PSNV–CZ poděkovali za zorganizování tohoto společného jednání.

You may also like...