Konec kalendářního roku je kritický pro mladší školáky, způsobí až čtvrtinu dopravních nehod

V období od října do prosince se stane průměrně 1079 nehod s chodci, každá desátá je s dítětem ve věku 6–10 let. Analýza z portálu nehod, která pomocí umělé inteligence vytěžuje policejní záznamy, poukázala také na souvislosti s ročním obdobím a délkou denního světla. Na vině jsou přitom často děti samotné, které způsobí téměř 35 % nehod s chodci (týká se věkové skupiny dětí do 15 let). Ostražití by ale měli být v okolí vzdělávacích zařízení i řidiči, z 26,7 % jsou nehody způsobeny nedáním přednosti na vyznačeném přechodu. Portál nehod proto vytipoval místa, kde dochází k častým nehodám s chodci – dětmi do 15 let.

„Data prokazují souvislost mezi nárůstem počtu nehod s chodci a dřívějším stmíváním i pozdějším rozbřeskem. Vyšší podíl nehod v časných ranních hodinách od pozdního podzimu do začátku jara se projevuje u všech věkových kategorií. K jejich redukci by mělo přispívat vyšší využití reflexních prvků, nicméně u dětí se počet nehod pohybuje v ranních hodinách na konstantně vysoké úrovni s výjimkou prázdnin, což souvisí s celkovou bezpečností docházky do škol,“ říká Petr Jedlička, vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČKP, které se podílí na provozu Portálu nehod.

Vysoký počet dopravních nehod, kterých se účastní chodci, se odehraje v posledních třech měsících roku (říjen–prosinec) a v té části dne, kdy je na cestách a silnicích největší pohyb školou povinných dětí. Právě měsíce říjen až prosinec dominují počtu nehod s tím, že během tohoto období je riziko nehod umocněno větším podílem zhoršené viditelnosti – ať už z důvodu počasí, nebo zkracujícího se dne. Vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz), který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice.

Datoví analytici navíc tentokrát nevycházeli pouze z údajů a dat od policie. „Při analýze byl využit i tzv. textminingový modul, což je nástroj na vytěžení dat z textových popisů nehodových dějů. Výsledný datový set byl tedy doplněn nehodami, které se v označených nehodách s chodci nevyskytovaly, ale v popisu nehody byla skutečnost srážky s chodcem zaznamenána. Primárně se jednalo o období od druhé poloviny roku 2022 do dubna letošního roku,“ vysvětluje Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Málo světla a ranní špička znamenají větší riziko pro nehody s dětmi ve vozovce

„Pravděpodobnost, že se dítě do 15 let stane účastníkem dopravní nehody, je v době kolem sedmé hodiny ranní až 2,5x vyšší než například u dospělých chodců ve věkové skupině od 25 do 66 let,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends a dodává: Během dne počty nehod s chodci kulminují právě ráno kolem sedmé hodiny, kdy je v ulicích právě nejvíce dětí školou povinných – a to s průměrně 256 nehodami ročně. Odpoledne je pak frekvence nehod nejvyšší v době od 14.00 do 17.00 hodin, kdy právě v tento čas se průměrně stane až 276 nehod s účastí chodců ročně.“ 

Nejzranitelnější skupinou jsou děti od 6 do 10 let

Podle zjištění Portálu nehod jsou děti ve věku od šesti do deseti let nejčastější skupinou chodců, která se stává účastníkem dopravních nehod. Každý rok je to průměrně 338 nehod s dětmi v této věkové skupině a v případě dětí do 15 let se ročně stane v průměru 738 nehod, kde jsou aktéry právě děti. Z celkového počtu nehod s chodci je to více než 20 %. V případě nehod, které jsou zaviněny chodcem, je role dětí do 15 let ještě větší. Více než třetina (34,6 % nehod) je způsobena právě dětmi ve věkové skupině do 15 let. Nejsou to ale jenom děti, ale také mladí lidé ve věku od 18 do 24 let, kteří se často jako chodci stanou aktéry dopravní nehody – každoročně je jich průměrně 329, tedy kolem 9 %.

Následky pro chodce jsou přitom mnohem závažnější než u nehod, kde chodci nefigurují. Při nehodě s chodcem až 91,1 % všech nehod končí se zraněním, z čehož 17 % s vážným poraněním a 3,6 % pak bohužel končí úmrtím. Zatímco když se vezme podíl poranění u všech nehod, více než tři čtvrtiny končí bez jakéhokoli zranění. 

„Pro zvýšení bezpečnosti dětí na cestě do školy je důležité dopravní vzdělávání – děti by se měly učit, jak bezpečně přecházet silnice, rozumět dopravním značkám a být si vědomy rizik. Města a obce by měly dbát na opatření, jako jsou zpomalovací prahy, zřetelnější značení přechodů pro chodce a zvýšený dohled v oblastech kolem škol. Samotní řidiči by měli být neustále ostražití v blízkosti škol a dodržovat rychlostní limity. Je důležité, aby si byli vědomi možnosti náhlého výskytu dětí na silnici. Rodiče by pak měli s dětmi procházet bezpečné trasy do školy a učit je, jak se bezpečně pohybovat v dopravě,“ doplňuje Jan Chalas ze společnosti DataFriends. 

Riziková místa, kde dochází k největšímu počtu nehod s účastí chodců – dětí do 15 let

„Děti jsou v dopravě zvláště zranitelné hned z několika důvodů. Nejsou pro řidiče vždy dobře viditelné vinou menší postavy. Samotné děti si ne vždy uvědomují nebezpečí spojená s dopravou tak jako dospělí. Jejich schopnost posoudit rychlost a vzdálenost přijíždějících vozidel je omezená. Mohou se chovat i nepředvídatelně, například vběhnout do silnice za kamarádem,“ řekl Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod.

„Riziková místa zejména v okolí vzdělávacích zařízení a hřišť je nutné sledovat a vyhodnocovat možnou nápravu dopravního řešení v daném místě. Portál nehod je v tomto ohledu ideálním nástrojem,“ doplňuje Petr Jedlička z České kanceláře pojistitelů.

Portál nehod se podíval na riziková místa, kde dochází k nehodám při střetu s dětskými chodci do 15 let. Analyzoval přitom data za posledních pět let. Takovým místem je například Rudolfovská třída v Českých Budějovicích, která přivádí automobilovou a trolejbusovou dopravu na kraj historického centra jihočeské metropole. Ulice prochází historickou zástavbou z 19. století a původně byla určena spíše pro chodce, a ne pro intenzivní městskou dopravu. V obytných blocích na konci Rudolfovské třídy před vyústěním do ulice Na Sadech, která obepíná staré město, je řada školských zařízení. Najdeme zde hned několik středních, základních a mateřských škol a v blízkosti také dětská lékařská zařízení. Tato koncentrace zařízení pro děti v blízkosti rušné ulice pak z tohoto místa činí jedno z nejrizikovějších míst z hlediska nehod dětí-chodců v České republice. Za posledních pět let zde došlo k pěti nehodám se sedmi lehkými zraněními dětí do 15 let. Na vině bylo nejčastěji nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu.

Další rizikové místo najdeme v Hulíně v okrese Kroměříž. Poblíž křižovatky ulic Holešovská a Hviezdoslavova se za posledních pět let staly tři nehody s dětmi do 15 let v roli chodců se čtyřmi lehkými zraněními. Na město s necelými 7 tisíci obyvatel je to poměrně velká koncentrace tohoto typu nehod na jednom místě. Holešovská ulice je jednou z nejrušnějších v Hulíně, která vede k nedalekému nádraží. Poblíž zmíněné rizikové křižovatky najdeme základní školu, sportovní a lékařská zařízení, která jsou určena i pro děti. A na vině jsou podobně jako v Budějovicích řidiči, kteří nedali dětem přednost na vyznačeném přechodu.

Karlovarská serpentinová Bezručova ulice je již sama o sobě pro řidiče riziková. Vine se do prudkého kopce a z velké části je tato ulice obklopena řadou lékařských zařízení včetně karlovské krajské nemocnice, kterou navštěvují i děti. Navíc v blízkém okolí najdeme i školská zařízení. Výsledkem jsou tři nehody s dětmi-chodci za posledních pět let, také se čtyřmi lehkými zraněními. Na rozdíl od předchozích dvou rizikových míst zde nenesou vinu řidiči – přebíhání chodců před prudkou zatáčkou s intenzivní dopravou není bohužel problémem pouze ve Varech.

Celkové počty nehod s chodci po covidové pauze opět rostou

Největší počet dopravních nehod s chodci se v mezikrajském srovnání stává v hlavním městě Praze. Ročně je to v průměru 638 nehod. Následují pak kraje Moravskoslezský a Jihomoravský (oba průměrně 388 nehod s chodci ročně), Středočeský (360 nehod s chodci ročně) a Ústecký (312 nehod s chodci ročně).

You may also like...