Laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech se podílí na podpoře výzkumu viru SARS-Cov-2

Výzkumný program ELI Beamlines pro aplikace v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách nabízí vědcům z celého světa rychlý přístup k experimentálnímu klastru pro pokročilou ultrarychlou optickou spektroskopii a rentgenovou difrakci pro výzkum týkající se SARS-CoV-2. Projekt laserového centra ELI Beamlines, které sídlí v Dolních Břežanech, se stal nejúspěšnějším českým projektem v rámci soutěže REGIOSTAR 2020, vyhlášenou Evropskou komisí – Directorate General’s for Regional & Urban Policy (DG Regio). Nejúspěšnější projekty byly vyhlášeny v rámci Evropského týdne regionů a měst (#EURegionsWeek).

Laserové centrum ELI Beamlines je dosud největší výzkumný počin v dějinách české vědy. Celková dotace na přípravu a stavbu centra, včetně technologií a souvisejících nákladů, činila celkem cca 7,5 miliardy Kč.  85 % této částky bylo kofinancováno Evropskou unií, 15 % pocházelo z prostředků státního rozpočtu ČR.  V centru ELI Beamlines jsou čtyři laserové haly a šest experimentálních hal. Laserové systémy  jsou schopny fungovat ve vzájemné součinnosti a právě toto propojení je unikátní a díky němu lze provádět zcela nové typy experimentů a realizovat výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou. Tyto tzv. beamlines umožňují průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice a mnoha dalších oborech. Vědci zde budou mít možnost v rámci základního výzkumu poprvé zkoumat v laboratořích některé extrémní fyzikální jevy (např. studovat simulaci dějů uvnitř hvězd nebo historii vesmíru). ELI přinese nové poznatky potenciálně využitelné v rentgenové optice, v konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, lékařském zobrazování a diagnostice, metody, jak levněji a šetrněji léčit rakovinu.

Využití prostředků kohezní politiky přineslo nejen České republice, ale celé Evropské unii bezprecedentní možnosti užití vysokovýkonných laserových systémů pro analýzu a řešení vědeckých otázek souvisejících se velkými společenskými výzvami. Jedná se o nový nástroj, který umožňuje Evropě být na špičce laserových technologií a podporuje vědeckou excelenci v celosvětovém měřítku,“ říká Roman Hvězda, hlavní manažer výzkumného centra ELI Beamlines.

ELI Beamlines je uživatelské centrum. Nabízí tedy své unikátní technologie uživatelům, konkrétně vědeckým skupinám z celého světa, které předkládají návrhy a na základě jejich vyhodnocení je jim poskytnut experimentální čas. Uživatelský výzkum už na ELI probíhá  a jednou z výzev byla právě výzva na COVID-19  (https://www.eli-beams.eu/cs/uzivatele/).

Lasery jsou součástí našeho života možná víc, než si vůbec uvědomujeme. Využívají se například při výrobě každého mobilního telefonu, automobilu nebo počítače. Využívají se v telekomunikacích (internet), v multimediálních přehrávačích, při snímání čárových kódů v supermarketu, v laserových show i v medicíně, chirurgii, oftalmologii nebo třeba u zubaře.

ELI je mezinárodní projekt, v jehož rámci byla vybudována tři laserová centra ELI. První se nachází v ČR, druhé v Maďarsku a třetí v Rumunsku. Každé disponuje lasery s odlišnými parametry a zaměřuje se na jiné typy experimentů. Záměrem bylo umístit centra ELI do nových členských států EU a posílit tak konkurenceschopnost zemí střední a východní Evropy, které dosud nedisponovaly obrovskou výzkumnou infrastrukturou mezinárodního významu.

Více informací o projektu získáte zde:

Zastoupení Evropské komise v ČR:

Evropský dům
Jungmannova 24
P.O.Box 811, 111 21 Praha 1
Tel: +420 224 312 835
Fax: +420 224 312 850, 224 320 810
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu
Web: ec.europa.eu/czechrepublic

You may also like...