Ministerstvo zemědělství vydává Desatero bezpečného pohybu v lese

Ministerstvo zemědělství vydalo Desatero bezpečného pohybu v lesích. Pokyny upozorňují na největší rizika a nejjednodušší způsoby, jak se jim vyhnout. Sucho, rozšíření kůrovce a následně i častější a rozsáhlejší těžby dříví v lesích. To jsou důvody, proč by návštěvníci lesa měli více dbát na své bezpečí.

Ministerstvo zemědělství vypracovalo na základě zkušeností lesníků a ve spolupráci s lesními hospodáři deset pravidel, která by měli návštěvníci lesů v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovat. Pro bezpečný návrat z návštěvy lesa je potřebné správně vyhodnotit možná rizika spojená se zvýšenou těžbou dřeva, pohybem lesnické techniky po cestách, častým výskytem uschlých stromů a skládek dříví.

Desatero bezpečného pohybu v lese

  1. Vyhlášený zákaz vstupu do lesa je pro tvou bezpečnost
  2. Nevstupuj do lesa za silného větru, padají větve i celé stromy
  3. Nepřelézej polomy, padlé stromy se mohou samy pohnout
  4. Vyhni se suchým stromům, suché větve a souše padají nečekaně
  5. Nevstupuj do oplocených míst, mohla být chemicky ošetřena
  6. Nevstupuj do míst, kde se kácí dříví, udržuj odstup alespoň 50 metrů, dřevorubec tě nevidí ani neslyší
  7. Nevstupuj do míst, kde pracují stroje, táhnou nebo nakládají dříví, mezi dříví a stroj, na skládky uloženého dříví, operátor stroje o tobě neví
  8. Musíš-li do míst, kde se pracuje, řiď se pokyny pracovníků
  9. Při chůzi nebo jízdě na kole nepřehlednými úseky buď připraven na možné překážky nebo práci na cestě, hrozí střet s lesnickou technikou, dřívím přes cestu
  10. Při pohybu lesem nenos sluchátka, řadu rizik totiž můžeš dopředu slyšet (padající větve a stromy, práce v lese)

You may also like...