Evropská komise nebrání technologiím Huawei. Ten vyzývá ČR ke spolupráci na zajištění její bezpečnosti

Evropská komise vydala letos 29. ledna soubor nástrojů ke zmírnění rizik, tzv. EU Toolbox on 5G Cybersecurity. Do 30. dubna musí členské státy přijmout první opatření plynoucí z Toolboxu. Státy EU si podle Evropské komise mohou samy vybrat, s jakými dodavateli 5G technologií chtějí spolupracovat. Některé naše sousedící státy a stát Visegrádské 4 se k Toolbooxu již vyjádřili, mezi nimi je Rakousko, Polsko či Maďarsko. Společnost Huawei žádá stát, aby vedl odbornou diskusi o bezpečnosti 5G technologií se všemi dodavateli a provozovateli sítí. Zároveň zřizuje pozici Cyber Security Officer, která se bude věnovat tématu kyberbezpečnosti a komunikaci se zástupci státu, průmyslu a regulátory. 

Evropská komise od členských států v rámci balíčku doporučení (tzv. EU Toolbox on 5G Cybersecurity) požaduje, aby zhodnotili rizika, přijali opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a věnovali patřičnou pozornost při vytváření národní legislativy v dané oblasti. Evropská komise předpokládá, že legislativa členských států není v tuto chvíli zcela srovnatelná. Z toho důvodu je snaha Evropské komise udržet kybernetickou bezpečnost při zavádění sítí nové generace na požadované jednotné úrovni. „Advokátní kancelář Toman, Devátý a partneři, kteří pro nás vypracovali právní analýzu k implementaci Toolboxu uvedli, že legislativa České republiky je v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti velmi dobře připravena, disponuje příslušnou legislativou i specializovaným úřadem, kterým je NÚKIB. Jak vyplývá z právní analýzy, pro plnou implementaci opatření EU Toolbox jsou nezbytná jen dílčí technická a podpůrná opatření. Implementace obsahu EU Toolboxu by měla být provedena s rozvahou,“ říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize společnosti Huawei.

Evropská komise členským státům v rámci Toolboxu spolupráci s Huawei nezakazuje. Ze sousedních států se ke spolupráci se společností Huawei již vyjádřilo Rakousko. To oznámilo, že vláda Huawei zakazovat nebude. Dle rakouské vlády jsou za sítě zodpovědní telekomunikační společnosti, a proto jsou také odpovědné za výběr dodavatelů. Velká Británie, Německo, Nizozemsko a severské země Finsko, Norsko a Švédsko si již vybrali společnost Huawei jako jejich partnera při budování 5G infrastruktrury.

Dokument 5G Toolboxu je kromě strategických, technických a podpůrných opatření doplněn i některými kritérii hodnocení rizikovosti dodavatele, mezi něž patří silné propojení mezi dodavatelem a vládou dané třetí země, vlastnická struktura dodavatele, schopnost třetí země vyvíjet na dodavatele jakoukoli formu tlaku, a to i ve vztahu k místu výroby zařízení, schopnost dodavatele zajistit dodávky či celková kvalita produktů a postupy kybernetické bezpečnosti dodavatele. Autor výše uvedené právní analýzy advokát Petr Motyčka k tomu uvádí: „Tato kritéria mohou být diskriminační, pokud v jejich důsledku dojde k nezákonnému vyloučení dodavatele bez uvedení důkazů o jeho konkrétním protiprávním jednání. Mohlo by tak dojít k poškození dodavatele bez toho, aby měl možnost se proti takovému postupu účinně bránit.“ Madarský ministr zahraničí Péter Szijjártó se začátkem tohoto měsíce vyjádřil vládní postoj, tak že nikdo by neměl být vyloučen z hospodářské soutěže na základě země původu. Dle něj nejde o správný způsob, jak se vypořádat s problémy kybernetické bezpečnosti. 

Analýza od Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), kterou si nechala vypracovat společnosti Huawei zjistila, že případné vyloučení společnosti Huawei z výstavby 5G sítí a budování vysokorychlostního připojení, tedy vyřazení z konkurenčního boje, prodraží plánované investiční náklady přibližně o 12-38 mld. Kč. K podobnému stanovisko dospělo nedávno i Polsko, kdy prezident polského regulátora Marcin Cichy prohlásil, že odmítli možnost vyloučit Huawei kvůli původu a že vyloučení čínského dodavatele z polského trhu je sice proveditelné, ale mělo by to za následek vysoké náklady úměrné podílu této infrastruktury na trhu. Podle jeho názoru by vyloučení společnosti Huawei nedosáhlo cíle vedoucího ke snížení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti. Rovněž dodal, že pokud je zájmem země zajištění kybernetické bezpečnosti při zachování konkurenceschopnosti a růstu trhu, má to být primárně dáno povinností diverzifikovat dodavatele. Podle jeho stanoviska by vyloučení společností ze zemí mimo NATO bylo dalším krokem, který může mít významné finanční důsledky pro operátory a zejména ceny pro spotřebitele.

Pro společnost Huawei je kyberbezpečnost jednoznačnou prioritou. Huawei v posledních 10 letech investovala 5 % příjmů do výzkumu a vývoje souvisejícího s kybernetickou bezpečností. Je to proto, že společnost chce zaručit, aby produkty a řešení splňovali přísné bezpečnostní standardy a normy každé jednotlivé země. Společnost Huawei chce ještě více podpořit svoji důvěryhodnost. „Vzhledem k rostoucí potřebě se věnovat tématu kyberbezpečnosti a kybernetické komunikaci nejenom s našimi zákazníky, ale i regulátorem a dalšími stranami také zavádíme pozici Cyber Security Officer,“ říká Tomáš Kolder a dodává: „Náplní práce bude například vytváření interních kyberbezpečnostích předpisů, řízení procesů, školení a tréninky interní i externí, komunikaci se zákazníky, regulátory a dalšími zúčastněnými stranami.“   

Více informací a důležité dokumenty naleznete zde: https://www.5gvcesku.cz/

You may also like...