Skupina Passerinvest umístila dluhopisy v hodnotě 25 milionů euro

Koncern PASSERINVEST, významná ryze česká developerská a investiční skupina, emitovala prostřednictvím společnosti PASSERINVEST FINANCE, a.s., dluhopisy se splatností v roce 2029 se jmenovitou hodnotou 2.000 euro v celkové jmenovité hodnotě 25 milionů euro. Dluhopisy nesou variabilní výnos navázaný na 3M EURIBOR s marží 4,50 % p.a. a jsou zajištěny ručitelským prohlášením mateřské společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. Společnost PASSERINVEST FINANCE, a.s., plánuje výtěžek emise použít k financování nových projektů skupiny, refinancování jejího zadlužení a vnitropodnikovému financování celého koncernu PASSERINVEST.

Vedoucími spolumanažery emise jsou společnosti Raiffeisenbank, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Navzdory stupňující se nejistotě a vysoké volatilitě nejen na kapitálových trzích spojené s rostoucí mírou inflace a růstem rizikových přirážek jsme potěšeni zájmem ze strany investorů, kteří oceňují finanční sílu a stabilitu skupiny PASSERINVEST,“ uvedl finanční ředitel skupiny Ondřej Plocek.

Od roku 2014 je toto naše třetí veřejná emise dluhopisů. Velmi si vážím důvěry všech našich investorů a věřím, že projekty, které do budoucna vybudujeme, přispějí k prosperitě daných lokalit i celé Prahy,“ doplňuje Radim Passer, zakladatel a CEO, Passerinvest Group, a.s.

Prospekt relevantní pro nabízené dluhopisy je uveřejněn na webu www.passerinvest.cz v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“. Schválení Prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou na jeho základě nabízeny a přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt a další relevantní dostupné informace, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Jakékoli investiční rozhodnutí je pouze na zvážení investora a je pouze na investorovi, aby posoudil rizika a přínosy takového rozhodnutí pro svoji osobu. Všem potenciálním investorům se proto doporučuje, aby svou investici před jejím učiněním konzultovali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými odbornými poradci.

Ilustrační foto: Administrativní budova Roztyly Plaza

You may also like...