Stanovisko Asociace soukromého zemědělství ČR k hubení hrabošů

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se zúčastnila pondělního společného jednání na Ministerstvu zemědělství k přemnoženému výskytu hrabošů, kde prezentovala své stanovisko, že v zásadě nepovažuje plošnou aplikaci přípravku Stutox II k hubení hrabošů na velkých plochách za řešení ani v případě, že dojde k přemnožení těchto hlodavců stejně tak, jako je obecně proti nadužívání zemědělské chemie na polích.

I když se v současné době sešla celá řada faktorů podporujících přemnožení hrabošů, je podle ASZ ČR jedním z nich i převažující model velkoplošného zemědělství, kdy především jeho zastánci také plošnou aplikaci prosazují a obhajují. V ojedinělých případech, při prokazatelném kalamitním výskytu hrabošů a za předpokladu souhlasu orgánů ochrany přírody, se aplikaci prostředku Stutox II plošně na půdu v časově a místně omezeném použití kategoricky nebráníme. Považujeme však takový krok za poslední z možných řešení a dáváme jednoznačně přednost kladení tohoto přípravku přímo do děr, což je povolené, a toto respektujeme. 

Zodpovědný sedlák, který se snaží skloubit ochranu své úrody s principy hospodaření, jež nepoškozují krajinu a organismy v ní žijící, by měl vždy hledat nejprve jiné řešení, než přistoupí k použití chemických prostředků. Asociace proto vyzývá všechny zemědělce, aby se o k přírodě blízká opatření při likvidaci hrabošů v maximální možné míře snažili. Taková řešení především rodinné farmy z podstaty svého hospodaření zatím vždy hledaly a hledají. Na svých pozemcích proto pěstují co nejširší spektrum hospodářských rostlin, mělké zpracování půdy používají jen omezeně, jednotlivé pozemky od sebe oddělují biopásy nebo výsadbou nelesní zeleně a pro dravce také vytvářejí lepší podmínky k hubení hrabošů pomocí berliček. Na podporu udržitelného hospodaření rovněž ASZ ČR v loňském roce spustila program „Pestrá krajina“, v němž oceňuje své členy, kteří bez vazby na dotační prostředky vytvářejí na obhospodařované půdě přirozené přírodní lokality, jež jsou mimo jiné i obranou proti přemnožení zemědělských škůdců, například hrabošů.

Na rozdíl od řady jiných chemických prostředků nicméně ASZ ČR nevnímá přípravek Stutox II jako fatální ohrožení stavů polní zvěře. Tento prostředek se v přírodě i v tělech hrabošů velmi rychle odbourává a představuje tak pro půdu i přírodu nižší riziko, než v minulosti používané prostředky proti hrabošům či různé typy pesticidů, jejichž pozůstatky v půdě zůstávají a kontaminují jak zdroje povrchových, tak podzemních vod.

Situaci týkající se hubení hrabošů bude naše Asociace i nadále sledovat a aktivně se do jejího řešení zapojovat. Další otevřenou otázkou může samozřejmě být případná následná úprava některých povinností, které zemědělci kvůli této kalamitě nedokáží splnit.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

You may also like...