Významní advokáti, představitelé právnické veřejnosti, nesouhlasí s postupem vlády a vyhlášením nouzového stavu

Vyjádření představitelů právnické veřejnosti k protiústavně vyhlášenému nouzovému stavu vládou: Promoce na právnické fakultě doprovází slib využívat znalosti práva k zachování rovnosti práva a spravedlivosti úsudku, na nichž spočívá blaho státu. Advokáti poté slavnostně slibují, že budou ctít právo a chránit lidská práva. 

Vládou ČR vyhlášený nouzový stav dne 14. února 2021 je dle názorů většiny ústavních právníků a stejně tak Senátu PČR v rozporu s naším ústavním pořádkem. Postup vlády ČR pak nenajde oporu v gramatické ani logické metodě jeho výkladu. 

Po celou dobu boje proti pandemii se snažíme podporovat naše klienty v této nelehké době. Vždy jsme plně respektovali a dodržovali krizová opatření vlády ČR, a to i v situacích, kdy jsme s nimi z různých důvodů nesouhlasili. Za daných okolností však již nelze dále mlčet.

Lékařům velí jejich slib a profese chránit naše občany před zákeřným virem, kterému čelíme. Právníci pak ze stejných důvodů musí chránit ústavnost, principy demokracie a dělby moci.

S ohledem na výše uvedené jsme toho názoru, že veškerá krizová opatření vlády ČR vydaná na základě nouzového stavu platného do 14. února 2021 přestala neprodloužením nouzového stavu v Poslanecké sněmovně PČR s jeho skončením platit. Na základě nově vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR dne 14. února 2021, který shledáváme s ohledem na výše uvedené protiústavním, pak nelze platně a účinně zasahovat do práv a povinností občanů a právnických osob.

S postupem vlády ČR tímto vyslovujeme důrazný nesouhlas. Demokratické principy, na kterých stojí náš právní systém, je třeba dodržovat a v maximální možné míře ctít. Uctíváme hrdiny, kteří položili život za naše svobody a možnost žít v systému, kde moc výkonná respektuje dělbu moci a nepovažuje Ústavu ČR za „cár papíru.“ Žádná mimořádná situace, kterou pandemie COVID-19 bezpochyby je, nemůže vést k pošlapání našich demokratických hodnot. 

Rozumíme složité situaci a přejeme si, aby vláda ČR a ostatní instituce hledaly a nacházely řešení. Trváme však na tom, že to řešení musí být v souladu s Ústavou ČR, a tedy správné. Žádný bohulibý účel neopravňuje dopouštět se protiprávností, žádný účel nepromění protiprávnost na právo. Nebudou-li právo dodržovat ústavní činitelé, nemohou jeho dodržování žádat po ostatních.

Vyzýváme zároveň prezidenta ČR, aby jakožto součást moci výkonné a morální autorita státu veřejně upozornil na nezbytnost dodržování ústavních pravidel v demokratické společnosti a zahájil okamžitá jednání se všemi politickými představiteli za účelem aktivního řešení současné ústavní a hodnotové krize.

V neposlední řadě se zavazujeme udělat maximum pro to, abychom ochránili občany a podnikatele České republiky, kteří by případně byli na základě nezákonného postupu vlády ČR diskriminováni, postihováni či jakkoli jinak perzekuováni. V rámci kapacit a možností našich advokátních kanceláří se jim pokusíme zajistit nezbytnou právní ochranu v těchto situacích.

Pevně věříme, že svému slibu dostojí i ostatní advokáti a v této aktivitě nás podpoří.  

JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Zdeněk Tomíček.

K vyjádření se připojili advokáti a kanceláře: CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář, Frank Bold Advokáti, s.r.o., HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Ronald Němec Legal s.r.o., JUDr. Petr Toman, advokát a řada dalších.

Další informace na www.akkovarova.cz


 

You may also like...