Národní památkový ústav chystá rekonstrukci Invalidovny. Dnes představil projekt obnovy

Národní památkový ústav dnes představil projekt obnovy Invalidovny a studii jejího využití. V rámci obnovy bude historický areál rekonstruován a doplněn o vrstvu současné architektury v podobě moderní přístavby. Obnovený areál bude sloužit jako sídlo NPÚ a pro Pražský filharmonický sbor, část bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vzniknou zde i výstavní a konferenční prostory a rovněž prostory pro vzdělávání a kreativní i komunitní aktivity.

Invalidovnu otevřeme k užívání široké veřejnosti, rehabilitujeme unikátní barokní památku a současně zajistíme důstojné prostředí vynikajícímu pěveckému tělesu. Formu moderní přístavby jsme zvolili jako deklaraci doby, ve které vznikla, a současně tím chceme ukázat, že památková péče může a chce pracovat s moderní architekturou. Je zřejmé, že takovéto řešení postavené na principu kontrastu autentické památky a nové architektury nelze aplikovat obecně, je vždy nutné pracovat s individualitou konkrétního místa. Karlín je městskou památkovou zónou, ale také moderní progresivní městskou částí, v níž bude nová Invalidovna symbolizovat prolnutí starého a nového, bude dále rozvíjet dynamiku této lokality a podporovat zdejší komunitní život,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Vnější tvar dostaveb je výsledkem regulace základního objemu s ohledem na archeologické nálezy, požadavky památkové péče a limity statiky a akustiky. Dostavby mají fasádu z profilovaného skla, která při podvečerním osvětlení dodává místu důstojnou a slavnostní atmosféru,“ doplnil Petr Hájek, autor architektonického návrhu.

Po dokončení obnovy bude areál sloužit jako sídlo Územní památkové správy NPÚ v Praze, sídlo Pražského filharmonického sboru a část areálu bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vznikne zde informační centrum a edukační centrum s účelem posílení povědomí o českém kulturním dědictví a dále výstavní a konferenční prostory a prostory pro kreativní, volnočasové a komunitní aktivity se záměrem vytvořit z areálu kulturní a společenské centrum města. Zázemí zde získá moderní technologická laboratoř a unikátní dokumentační fondy památkové péče zpřístupněné veřejnosti.

Pražský filharmonický sbor patří k nejuznávanějším evropským sborovým tělesům. Pravidelně vystupuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty, nahrává pro nejprestižnější nahrávací společnosti. Přes veškeré snahy se však tomuto souboru za celou 85 letou historii nepodařilo najít vlastní prostory, až dnes. Je pro nás všechny nesmírným oceněním a štěstím, že můžeme být u toho. Všem, kteří se na tom podílejí, děkuji,“ sdělil ředitel Pražského filharmonického sboru Radim Dolanský.

Obnova Invalidovny je součástí státního programu „Péče o národní kulturní dědictví I.“. Jedná se o největší investiční akci NPÚ a zároveň největší investiční akci resortu kultury financovanou ze státního rozpočtu. Kompletní obnova by měla být dokončena nejdříve v roce 2027. Současný odhad nákladů na realizaci projektu je 1,95 miliardy korun. V současné chvíli běží přípravná fáze obnovy s předpokládaným ukončením do konce roku 2021. V rámci této fáze byla již zpracována studie využití, stavebně historický průzkum včetně pasportizace prvků či záchranný archeologický průzkum.

Rozsáhlý barokní komplex Invalidovny, ležící v pražském Karlíně, byl vystavěn mezi lety 1731–1737 podle projektu předního českého barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Sloužil k ubytování a péči o válečné invalidy. Vznikl z prostředků nadace Petra Strozziho a svému účelu sloužil až do 30. let 20. století. Invalidovna představuje jedinečnou barokní typologii, architekturu i českou vojenskou tradici. V květnu 2018 přešla do správy Národního památkového ústavu.

Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.

You may also like...