Nová pravidla oddlužení začnou platit od 1. června

Od 1. června 2019 začnou platit nová pravidla osobního bankrotu, která vyplývají z letos schválené novely insolvenčního zákona. Vstup do oddlužení i jeho úspěšné ukončení již nebudou limitovány dosavadní podmínkou, že dlužník v jeho průběhu musí splatit alespoň 30 procent svého dluhu. Nově budou dlužníci moci využít také zkrácenou variantu oddlužení, při které budou osvobozeni od zbylé části dluhu již po 3 letech, pokud z něj do té doby zvládnou splatit alespoň 60 procent. Zvýší se také nezabavitelná částka, nad kterou se lidem v osobním bankrotu bude srážet mzda bez omezení. Co všechno tedy dlužníka čeká, pokud se rozhodne vypořádat se svými dluhy prostřednictvím osobního bankrotu?

  1. Neschopnost splácet dluhy u dvou a více věřitelů

I po 1. červnu bude platit základní pravidlo, že žadatel o osobní bankrot musí mít dluhy alespoň u dvou věřitelů, tyto dluhy jsou více než 30 dní po splatnosti a žadatel je není schopen splácet. V případě jednorázového výpadku splátek by se dlužník měl nejprve pokusit domluvit s věřitelem na úpravě splátkového kalendáře či na úpravě výše splátek.

  1. Návrh může vypracovat právník i nezisková organizace

V případě, že dlužník splňuje první podmínku pro vstup do osobního bankrotu, cesta oddlužení pro něj začíná vypracováním návrhu na oddlužení a jeho podáním k soudu. Nadále platí, že k vypracování návrhu na oddlužení a jeho podání jsou ve spolupráci s dlužníkem oprávněni pouze zástupci právnických profesí, tedy advokát, notář, insolvenční správce, popřípadě exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci. Maximální odměna, kterou dlužník zpracovateli návrhu za jeho přípravu zaplatí, zůstává ve výši 4 000 korun v případě oddlužení jednotlivce a 6 000 korun u společného oddlužení manželů. Uvedená částka se nicméně platí pouze v případech, kdy návrh zpracovává právník. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace na odměnu nárok nemajíZa přípravu návrhu se zpracovateli neplatí předem. Zpracovatel svou odměnu získává až po zahájení insolvenčního řízení, a to ze splátek, které dlužník pravidelně měsíčně hradí.

  1. Zjednodušení formalit při cestě za oddlužením

Výrazným zjednodušením je, že dlužníci již nově k návrhu nebudou muset přikládat přílohu v podobě kompletního seznamu svých dluhů. Zároveň také nově nebudou muset předkládat přehled o svých očekávaných příjmech v příštích 5 letech, ale pouze pro následujících 12 měsíců,“ popisuje nová pravidla Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

  1. Místo splacení 30 procent dluhu postačí platit 1 800 korun měsíčně

Nová pravidla osobního bankrotu mají zpřístupnit oddlužení lidem, kteří nebyli schopni splnit jeho dosavadní podmínky, zejména povinnost splatit věřitelům během 5 let alespoň 30 procent dluhu. Novelou insolvenčního zákona, která byla schválena koncem ledna a bude platit od 1. června tohoto roku, byla proto tato podmínka zrušena. „Co se týče výše spláceného dluhu, jedinou podmínkou bude, že dlužník musí být schopen věřitelům dohromady každý měsíc uhradit alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje insolvenčního správce. Tedy 900 korun měsíčně. Pokud má ale dlužník stanoveno výživné, musí být schopen platit i je,“ přibližuje novinky Oldřich Řeháček. To znamená, že dohromady musí dlužník každý měsíc zaplatit alespoň 1 800 korun, popř. 1 989 (1 089 Kč + 900 Kč), je-li insolvenční správce plátcem DPH.

  1. Dlužníkovu snahu posoudí soud

Pokud se dlužníkovi podaří splatit věřitelům během 5 let alespoň 30 procent dluhu a zároveň bude řádně a poctivě plnit veškeré své další povinnosti, má de facto jistotu, že bude od svých zbývajících dluhů soudem osvobozen. V případě, že dlužník během 5 let splatí méně než 30 procent dluhu, bude soud před uzavřením oddlužení posuzovat, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby věřitelům splatil co nejvíce. To znamená, zda si v průběhu oddlužení například hledal práci odpovídající jeho schopnostem a poctivě přiznával veškeré své příjmy. Pokud soud shledá, že se dlužník dostatečně snažil splácet maximum, budou mu zbývající dluhy odpuštěny.

  1. Smazání dluhů bude možné již po 3 letech

Další zásadní novinkou je zavedení zcela nové, zkrácené varianty oddlužení. Díky ní se dlužníci budou moci zbavit svých dluhů již po 3 letech, pakliže se jim z nich do té doby podaří věřitelům splatit alespoň 60 procent. „Dlužníkům bude nově umožněno zbavit se dluhů dříve než za 5 let, což je bude zároveň motivovat k tomu, aby věřitelům spláceli co nejvíce,“ komentuje změnu Oldřich Řeháček.

  1. Dlužníkovi zůstane víc peněz

Kromě mírnějších pravidel oddlužení se dlužníci od 1. června dočkají i další pozitivní změny, díky které jim každý měsíc zůstane po odečtení srážek více peněz. Podle novely nařízení vlády bude částka, nad kterou se dlužníkovi srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, zvýšena na dvojnásobek, tedy na 19 286 korun. V některých případech může jít o naprosto zásadní rozdíl.

  1. Způsob výpočtu srážek ze mzdy se nemění

Srážky jsou vypočítávány z čistého příjmu dlužníka a jejich výše se v principu odvíjí od hodnoty tzv. životního minima a normativních nákladů na bydlení a dále od počtu dlužníkem vyživovaných osob a výše jeho příjmů. „Od čistého příjmu dlužníka se nejprve odečte tzv. nezabavitelná částka na jeho osobu, která v roce 2019 činí 6 428,67 korun, a dále nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu, tedy dítě či manžela nebo manželku, ve výši 1 607,17 korun na každou z nich,“ vysvětluje Oldřich Řeháček. Pokud dlužníkovi po odečtení nezabavitelných částek zbyde z čisté mzdy více než 19 286 korun, veškerý zbývající příjem nad tuto částku bude použit k úhradě splátek bez omezení.

  1. Mírnější podmínky pro důchodce a invalidy

Zcela nový způsob oddlužení bude od června fungovat pro osoby ve starobním či invalidním důchodu. Tito lidé patří mezi velmi zranitelnou skupinu osob, která zpravidla nemá příležitost zvyšovat své příjmy, proto jim bude rovněž umožněno oddlužit se již po 3 letech. Nebude se na ně však vztahovat podmínka splatit v daném čase alespoň 60 procent dluhu. Postačí, pokud budou věřitelům splácet 900 korun měsíčněOddlužení se tedy v jejich případě de facto bude řídit pravidly 5letého oddlužení, bude ale trvat o 2 roky kratší dobu.

  1. Pravidla pro výpočet srážek podnikatelů se sjednotí

Cestu osobního bankrotu mohou vedle zaměstnanců využít také živnostníci. Přestože je oddlužení podnikatelů v praxi možné již od roku 2014, insolvenční zákon dříve neurčoval přesný způsob výpočtu srážek z jejich příjmů v rámci insolvenčního řízení. Záleželo tedy vždy na praxi konkrétního insolvenčního soudu, resp. soudce, jejichž přístupy se mohly do značné míry lišit. Novela insolvenčního zákona proto tento postup sjednotila. „Od účinnosti novely insolvenčního zákona se sjednotí způsob výpočtu srážek z příjmu podnikatelů v oddlužení, jehož základem bude rozdíl mezi skutečnými, resp. doloženými příjmy a výdaji. Podle něj bude dlužníkovi určena referenční srážka, kterou bude odvádět svým věřitelům,“ popisuje nový princip Oldřich Řeháček.

Tisková zpráva Administrace insolvencí City Tower

You may also like...