„Je to velmi významný krok v celé řadě složitých procesů, které se odehrávají v Bubnech. V územním plánování se může často zdát, že se nic neděje. Ale právě tyto nepříliš viditelné kroky projekt posunují dál a navíc vedou k ušetření množství času a peněz. V tomto případě se díky naší práci zkrátila možnost odblokování tohoto klíčového území o minimálně jeden celý rok,“ vysvětluje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy.

V současnosti je z hlediska územního plánu území vnímáno jako plocha železnice, což odpovídá aktuálnímu stavu v území, nikoliv však vizi do budoucna. V minulosti bylo v území několik snah o změnu, žádná však neprošla celospolečenskou diskuzí a nebyla všeobecně přijata.

Zpracovaná územní studie je pořizována již dva roky, byla diskutována napříč odbornou i laickou veřejností a připomínky k ní podaly jak státní organizace, tak samospráva i veřejnost. Studie v tuto chvíli představuje konsensuální pohled na budoucnost Bubnů. Navržený urbanismus respektuje blokovou strukturu Holešovic, řeší dopravní vztahy a koordinuje nové záměry v území, např. Vltavskou filharmonii.

„Těší mě, že se na projektu nové holešovické čtvrti nepřestává pracovat. Schválená změna územního plánu tento velký úkol, který před sebou máme, značně ulehčí. Věřím, že i nadále se nám bude dařit urychlovat a zefektivňovat složité procesy, které celý systém zbytečně brzdí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.