Evropská unie zahájila kampaň pro zvýšení povědomí o právech obětí trestných činů

Na pražském Hlavním nádraží proběhl 1.2.2023 happening „Oči otevřené“, který odstartoval novou kampaň Evropské unie upozorňující na nutnost čelit realitě trestných činů, jako je násilí na jiné osobě, genderově podmíněné násilí, násilí na dětech, xenofobie, homofobie a transfobie. Do happeningu inspirovaného vystoupením Mariny Abramović se zapojilo více než 90 lidí. Účastnící happeningu byli vyzváni, aby si sedli ke stolu a bez mrknutí se dívali jeden druhému do očí. Jejich tváře byly promítány na obrazovku spolu s běžící časomírou a sloganem kampaně „Budu mít oči otevřené“.

Do výzvy se na místě zapojili i zástupci Bílého kruhu bezpečí, Probační a mediační služby a organizace proFem. Evropská komise oficiálně zahájila kampaň s cílem zvýšit povědomí o obětech trestných činů v České republice a o podpoře, které mohou využít. 

Kampaň je součástí vůbec první strategie EU v oblasti práv obětí a jejím cílem je zajistit, aby se všechny oběti trestných činů mohly plně spolehnout na svá práva. „Oběti trestných činů musíme vzít na vědomí a poskytnout jim podporu, kterou potřebují k tomu, aby se uzdravily a překonaly traumatizující zkušenost,“ uvedl komisař pro spravedlnost Didier Reynders. „Mnoho obětí si však stále není vědomo svých práv ani možností, jak je uplatnit,“ dodal.

Zahájení kampaně předcházela reprezentativní studie pro posouzení povědomí o právech obětí, kterou Evropská komise provedla v České republice mezi lidmi ve věku 18–30 let. Cílem bylo také zjistit, jaká je informovanost o dostupnosti podpůrných služeb a možnosti oznámení trestného činu.

Happening Oči otevřené

Studie odhalila, že 65 % respondentů v České republice si není vědomo, že EU chrání oběti trestných činů prostřednictvím zvláštních práv. Z 10 členských zemí, v nichž průzkum proběhl, jsou občané České republiky s existencí těchto práv obeznámeni nejhůře. Pouze třetina z těch, kdo o těchto právech vědí, ví, co je jejich obsahem. Je přitom klíčové, aby oběti a jejich přátelé a rodina těmto právům rozuměli a věděli, jak si zajistit přístup k nim.

Z téže studie vyplývá, že 84 % respondentů v České republice by obětem doporučilo vyhledat pomoc u podpůrných služeb poskytovaných profesionály. Kampaň proto nejen vysvětluje práva obětí trestných činů, ale přináší také seznam specializovaných organizací, na které se oběti mohou obrátit pro podporu.

Další významné poznatky studie

Nízká informovanost panuje v České republice například ohledně ochrany obětí genderově podmíněného násilí: zatímco v rámci EU bylo s ochranou obětí tohoto typu trestných činů obeznámeno v průměru 60 % dotázaných, v České republice to bylo pouze 43 % respondentů.

Veškeré další informace o trestných činech, právech obětí a podpůrných organizacích v České republice jsou dostupné na webové stránce https://victims-rights.campaign.europa.eu.

O studii:

Poradenská společnost ICF International uspořádala základní průzkum, jehož cílem bylo zhodnotit míru povědomí o právech obětí, jakož i o dostupnosti podpůrných služeb a možnosti oznámit trestný čin. Průzkum byl proveden v deseti členských státech Evropské unie a shromáždil přes 4 000 odpovědí, což umožnilo získat spolehlivá a věrohodná zjištění.

O základních právech obětí:

V EU mají oběti trestných činů jasně definovaný soubor práv, která zahrnují:

  • Právo rozumět a být pochopen: Veškerá komunikace s oběťmi musí být jednoduchá a snadno srozumitelná.
  • Právo na informace: Oběti mají právo získávat informace o podpoře, odškodnění, restorativní justici a ochraně. Mají být informovány o tom, jak oznámit trestný čin a jak získat přístup
    k právnímu poradenství.
  • Právo na podporu: Všechny oběti mají právo využít podpůrných služeb, které jsou bezplatné a důvěrné.
  • Procesní práva: Oběti mají soubor práv, jako je právo být vyslechnut, právo na právní pomoc, právo na rozhodnutí o odškodnění od pachatele.
  • Právo na ochranu: Oběti a jejich rodinní příslušníci mají právo být chráněni před sekundární
    a opakovanou viktimizací, zastrašováním a odplatou. Oběti trestných činů mají právo na individuální posouzení.

You may also like...