Legislativní novinky, které přináší schválený konsolidační balíček

Konsolidační balíček je novelou šesti desítek zákonů a v důsledcích se tak dotýká téměř každého, kdo v České republice žije, podniká nebo je zaměstnancem. Jaký bude mít konsolidační balíček dopad na zaměstnanecké benefity, jak bude upraveno zdanění pro používání motorových vozidel pro služební i soukromé účely či jak budou nově zdaněny vysokopříjmoví zaměstnanci? A změny nastanou u dohod o provedení práce?

Některé zaměstnanecké benefity již nebudou osvobozené od daně

Nepeněžní benefity, které jsou dnes osvobozené od daně, budou od daňového zatížení osvobozeny za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrně mzdy. „Příkladem takového benefitu je nepeněžní příspěvek zaměstnavatele na rekreaci/zájezd, na sport, na pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis od nezdravotnických zařízení apod.,“ upozorňuje Martina Farářová, manažerka oddělení HR & Payroll Services společnosti Mazars. „Například zmíněný příspěvek na sport byl v říjnu osmým nejčastěji nabízeným zaměstnaneckým benefitem. Změna se tedy dotkne řady zaměstnanců,“ upozornila Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Nepeněžní benefity poskytnuté do limitu budou pro zaměstnavatele, stejně jako doposud, daňově neuznatelným nákladem, nadlimitní náklady budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné.

Vyšší zdanění vysokopříjmových zaměstnanců

Změna by se měla dotknout i zaměstnanců s vyššími příjmy. Sníží se práh 23% daně z příjmů fyzických osob ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek. Tím dojde k rozšíření pásma příjmů, na které bude uplatňována 23% sazba daně.

Motorové vozidlo pro služební i soukromé účely

Novela upravuje zdanění nepeněžního příjmu v podobě možnosti zaměstnance využívat služební auto i k soukromým účelům. „Dle našich dat je služební vůz nabízen v 1,2 % případů nabídky práce na našem portálu. Ze zhruba 40 nabízených benefitů patřila v říjnu služebním vozům 24. pozice,“ doplnila Anna Kevorkyan, CEO JenPráce.cz. Konsolidační balíček rozšiřuje výčet vozidel a jejich přidanění zaměstnanci o bezemisní vozidla. Bezemisní vozidlo je dle nově navrženého znění takové silniční motorové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2. V případě poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely, bude se za příjem zaměstnance považovat částka ve výši určeného procenta vstupní ceny. Procento je stanoveno podle toho, do jaké kategorie spadá silniční motorové vozidlo:

  • 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo;
  • 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo;
  • 1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem.

Zrušení, příp. omezení daňových výjimek

Nově dochází ke zrušení nebo snížení celé řady daňových výjimek:

  • Sleva na studenta – dochází ke zrušení slevy na studenta ve výši 4 020 Kč, kterou mohl poplatník uplatňovat po dobu, po kterou se soustavně připravoval na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem do 26 (příp. 28) let věku.
  • Sleva za umístění dítěte – dochází ke zrušení slevy za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné).
  • Sleva na manžela/manželku – dochází k výraznému omezení slevy na nepracujícího manžela/manželku. Sleva zůstává ve výši 24 840 Kč, výše slevy se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je sleva uplatňována na manžela/manželku, kterému je přiznám nárok na průkaz ZTP/P. „Slevu však nově lze uplatnit pouze v případě, že poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let a zároveň nesmí manžel/manželka poplatníka mít vlastní příjem, který by ve zdaňovacím období přesáhl 68 000 Kč,“ dodává Martina Farářová, manažerka oddělení HR & Payroll Services společnosti Mazars.

Nepeněžní příspěvek na stravování (stravenky) a stravenkový paušál

Konsolidační balíček také sjednocuje právní úpravu stravenek a stravenkového paušálu. Nově bude nepeněžní příspěvek u zaměstnance od daně osvobozen pouze do limitu ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5-12 hodin, tj. stejně jako je tomu u stravenkového paušálu. „Za stejných podmínek bude možné poskytnout zaměstnanci také další příspěvek v rámci jedné směny, pokud její délka v úhrnu s povinně poskytovanou přestávkou v práci je delší než 11 hodin,“ upozorňuje Martina Farářová z Mazars.

Zvýšení odvodu sociálního pojištění u zaměstnance

Sazba sociálního pojištění, které je povinen platit zaměstnanec, se zvyšuje ze sazby 6,5 % na 7,1 %.  Z toho 0,6 % bude nově činit odvod na nemocenské pojištění a 6,5 % na důchodové pojištění.

Změny u dohod o provedení práce (DPP)

V rámci konsolidačního balíčku se u dohod o provedení práce chystají velké změny týkající se vzniku účasti na nemocenském pojištění a tedy i placení pojistného na sociální zabezpečení. V současné době může mít jedna osoba uzavřen jakýkoliv počet dohod o provedení práce, a pokud má z každé příjem do 10 000 Kč, neodvádí pojistné. Změna by se měla dotknout limitu účasti na pojistném u dohod o provedení práce.

Nově by měly vzniknout dva limity, kdy překročení jednoho nebo druhého bude vést k účasti na pojistném u dohody o provedení práce:

  • limit: 25 % průměrné mzdy (zaokrouhlené na celé pětisetkoruny směrem dolů) pro všechny DPP jen u jednoho zaměstnavatele (v letošním roce by tento limit činil 10 000 Kč).
  • limit: 40 % průměrné mzdy (zaokrouhlené na celé pětisetkoruny směrem dolů) pro DPP u všech zaměstnavatelů v úhrnu (v letošním roce by tento limit představoval částku 16 000 Kč).

Zaměstnavatel bude mít povinnost předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího měsíce po zúčtování mezd údaje o zaměstnancích na DPP a výši jejich příjmů v daném měsíci.

Následně příslušná správa sociálního zabezpečení zjistí, zda úhrn vyměřovacích základů u všech zaměstnavatelů u daného zaměstnance překračuje 40 % průměrné mzdy. Pokud překročí, informuje všechny zaměstnavatele o nutnosti odvést pojistné, a to nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto oznámení.

Zaměstnavatel také bude muset příslušné správě sociálního zabezpečení elektronicky oznamovat nástup zaměstnance na DPP a skončení zaměstnání, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů a také vést evidenci o těchto zaměstnancích. Povinnost přihlásit se do registru zaměstnavatelů bude mít nově i zaměstnavatel, který zaměstnává jen zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce.

Přibude také nová informační povinnost pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude muset zaměstnance při nástupu na DPP upozornit na možný vznik povinnosti odvést sociální pojištění v případě, že má uzavřenu DPP u více zaměstnavatelů a jeho zúčtovaný příjem ze všech DPP překročí částku rozhodnou pro účast na sociálním pojištění. Zaměstnanec bude povinen informovat zaměstnavatele o tom, že vykonává práci na DPP ve stejném měsíci i u jiného zaměstnavatele, a to nejpozději v den nástupu k dalšímu zaměstnavateli.

V případě, že zaměstnanci na DPP vznikne účast na pojistném, nebude u něj již možné aplikovat srážkovou daň. Odměna z DPP s účastí na pojistném bude podléhat zálohové dani.

You may also like...