Praha 12 upravuje výši nájemného v obecních bytech a valorizuje

Radní Prahy 12 schválili navýšení nájemného v obecních bytech a valorizaci ročního nájemného z pronájmu prostor sloužících podnikání, pozemků a reklamních ploch.

Vzhledem k inflaci a zvyšujícím se nákladům na údržbu, opravy a provoz bytového fondu bude navýšeno nájemné v bytech svěřených MČ Praha 12, ke kterým jsou uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou, o 20 % ze současné výše nájemného, maximálně však do výše 100 Kč/m2/měsíc, a to s účinností od 1. 7. 2023. Nájemné u nájemních smluv k bytům svěřeným MČ Praha 12 uzavřených na dobu určitou bude s účinností od 1. 4. 2023 navýšeno u standardních bytů na částku 100 Kč/m2/měsíc a u bytů se sníženou kvalitou na částku 70 Kč/m2/měsíc, a to vždy po uplynutí doby sjednaného nájmu prostřednictvím uzavření nové nájemní smlouvy. Uvolněné zrekonstruované byty svěřené MČ Praha 12, ke kterým budou uzavírány nové nájemní smlouvy, budou pronajímány za 140 Kč/m2/měsíc.

„K úpravě výše nájemného přistupujeme z několika důvodů. Jednak nebylo nájemné v obecních bytech svěřených městské části dlouhodobě zvyšováno. Poslední plošná úprava proběhla v roce 2009. Dále je nutné postupně sjednotit výši nájemného ve srovnatelných bytech, kde se v současné době nájemné liší až o 50 Kč na m2. Posledním a nejdůležitějším důvodem jsou ekonomické faktory, a to především stále se zvyšující míra inflace a z toho vyplývající narůst nákladů na údržbu, opravy a provoz bytového fondu,“ uvádí místostarosta Milan Maruštík, který má bytovou politiku ve své kompetenci.

Z výše uvedených důvodů se rada městské části dále rozhodla valorizovat roční nájemné, a to k 1. 4. 2023 o 7,55%, tj. v poloviční výši průměrné roční míry inflace za rok 2022, a to u nájemních vztahů týkajících se prostor sloužících k podnikání, pozemků a reklamních ploch. Valorizace se nevztahuje na nepodnikatelské subjekty.

MČ Praha 12 je připravena nájemcům bytů, kteří by se po zvýšení nájemného ocitli či ocitnou v tíživé životní situaci, poskytnout individuální pomoc při získání příspěvku na bydlení, případně jiného druhu státního příspěvku či pomoci, a to prostřednictvím Navigátora kontaktního místa pro bydlení Úřadu městské části Praha 12.

You may also like...