Senioři na trhu práce mohou využít projekt Silver Business

Uplatnění seniorů na trhu práce, jejich nová pracovní místa a pozice při změně či ztrátě zaměstnání, využití zkušeností odborníků, to jsou témata, o kterých nám poskytl informace JUDr. Miroslav Somol, CSc., senior manažer projektu Silver Business“.

Pane doktore, jste senior manažerem projektu Asociace malých a středních podniků a živnostníků, který jste nazvali „Silver Business“. Můžete nám celkový kontext projektu stručně charakterizovat?
Asociace malých a středních podniků a živnostníků je sdružením českých podnikatelských subjektů zahrnutých pod pojem malé a střední podniky (počet zaměstnanců do 250, obrat do cca 1,3 mld. Kč), ale sdružuje též individuální živnostníky. Základním cílem asociace je podpora “malého podnikání“ v nejrůznějších směrech – poskytuje svým členům informační, legislativní, ekonomický, sociální a vzdělávací servis.

AMSP realizuje v současné době devět projektů, které se soustřeďují na podporu některých dílčích segmentů malého podnikání (rodinné podnikání, podpora podnikání žen, podpora mladých začínajících podnikatelů, podpora řemesel atd.). Jedním z nich je projekt nazvaný „Silver Business“ („Stříbrné podnikání“), který je založen na práci seniorních zkušených odborníků (v našem případě především 55+) pro malé a střední podniky.

    

 

 

Na základě čeho, resp. jak myšlenka projektu vznikla?
Projektem Silver Business asociace reaguje na trend poslední doby v oblasti zaměstnanosti a podnikání:

MSP se jako všechny ostatní firmy v poslední době potýkají s velkým nedostatkem pracovních sil obecně. Jde převážně o běžné pracovní pozice ve výrobě, ale mají rovněž nedostatek vysoce kvalifikovaných odborníků. S ohledem na jejich ekonomickou situaci i na potřebu krátkodobého řešení některých vysoce specializovaných úkolů nepotřebují nebo si nemohou dovolit zaměstnávat zkušené specialisty z různých oborů na plný úvazek;

Na druhé straně je řada zkušených manažerů či specialistů, kteří ve věku blíže 60 opouštějí z nejrůznějších důvodů svoji intenzivní manažerskou práci, ale nechystají se pouze „odpočívat“ v před/důchodu; rádi by stále ještě něco odborného dělali, i když už s menší intenzitou a možná i menší odpovědností; hledají proto své specifické uplatnění, které může mít též formu drobného podnikání jako OSVČ, nebo krátkodobých činností.

Při zahájení projektu jsme rovněž vycházeli z průzkumu, který pro naši asociaci realizovala agentura Ipsos v loňském roce mj. vyplynulo, že čtvrtina lidí v předdůchodovém věku (55+) uvažuje o tom, že začne podnikat; podobný úmysl mělo i sedmnáct procent dotázaných osob starších 64 let. Motivem odstartovat drobnou podnikatelskou činnost je vedle peněz (pro 25 % dotázaných) snaha být společenský prospěšný (13 %) a možnost posílit svoji nezávislost (12 %). 

Jak projekt v praxi funguje?
Projekt Silver Business má napomoci oběma uvedeným stranám najít řešení pro jejich situace tím, že: Vytváří „panel“ zkušených odborníků, kteří nabízejí svoji dlouholetou znalost a zkušenost k využití v malých a středních podnicích,

Na druhé straně projekt poskytuje našim členům – malým a středním podnikům – možnost využít web stránku projektu jako nástroj k nalezení zkušených odborníků, kteří by pro ně mohli pracovat třeba jen v omezeném rozsahu, či na omezenou dobu.

Co dalšího ještě Vaším projektem oběma skupinám nabízíte?
Projekt má také ambici vzdělávací, na web stránce si začínající podnikatelé mohou najít základní informace k zahájení své činnosti jako osoba samostatně výdělečně činná, např. jak si zařídit živnostenské oprávnění, jaké formy živností existují, jaké jsou povinnosti ve vztahu k systému sociálního a zdravotního pojištění apod. Tuto základní informaci vydáme rovněž jako informační brožurku využitelnou na akcích, kterých se projekt zúčastňuje. Připravujeme rovněž řadu vzdělávacích mikrovideí s různými tématy v oblasti drobného podnikání.

Součástí projektu je rovněž organizace setkání podnikatelů („kulaté stoly“) a seniorů pro jeho prezentaci a pro získání zkušených odborníků do malého podnikání. V rámci projektu perspektivně počítáme s realizací dalších průzkumů mezi malými a středními podniky a potencionálními odborníky o situaci na trhu a o možnostech nalézat řešení pro tento specifický segment podnikání.  

Předpokládám, že myšlenka podpory zaměstnávání seniorních odborníků není zcela nová, spolupracujete s někým v této oblasti?
Tento koncept, který chce asociace uplatnit v praxi na pomoc drobnému podnikání, není zcela nový, na trhu existuje řada obdobných projektů firem i neziskových organizací. Specifikum našeho projektu je to, že se jeho prostřednictvím snaží asociace pomoci především svým členům najít odborníky a na druhé straně vytvořit příležitost zkušeným odborníkům ev. začít osobní podnikání. Zejména pro seniory jde nejen o možnost přivýdělku, ale rovněž o dobrý pocit ze svého pokračujícího odborného uplatnění a udržování dobré intelektuální kondice. Asociace se tímto projektem přidává k poslednímu trendu zaměstnávání tzv. „gig ekonomiky“, což je časově omezená práce různého druhu, která je založena na tom, že si firmy místo pracovníků, nebo na doplnění pracovních míst najímají nezávislé externí pracovníky.  

Jak je to s financováním projektu?
Projekt Silver business zahájila asociace v r. 2018 v rámci svých vlastních finančních zdrojů. V letošním roce je projekt realizován v rámci dotace MPSV ČR, která kryje část jeho nákladů.

Vaše poslední slovo na závěr?
Skončím výzvou k aktivním lidem předseniorského a seniorského věku, kteří by měli zájem o toto specifické pracovní uplatnění, připojte se k našemu projektu, budete v něm velmi vítáni.

Děkuji za rozhovor.
Pavel Fryml, šéfredaktor

You may also like...