Institut Equilibrium vede k pochopení souvislosti, hledání řešení a nastavení rovnováhy

Na tiskové konferenci konané v Obecním domě bylo oznámeno, že sedm význačných představitelů české a slovenské vědy, spojilo své síly a založilo nezávislou instituci nazvanou Institut Equilibirum (IEQ).

Cílem institutu je zkoumání společnosti a pravidel jejího vyváženého rozvoje s cílem nalézat dynamickou rovnováhu ve všech probíhajících procesech a hledat cestu k jejímu dosažení. Equilibrium sdružuje odborníky napříč nejrůznějšími obory, kteří budou interdisciplinárně propojovat své poznatky o vývoji společnosti a prostředí, upozorňovat na klíčové souvislosti a doporučovat praktické návody k nastolování rovnovážných stavů. Institut bude sdružovat další odborníky, připravovat občany na změny a přispívat tak ke zvyšování odolnosti (resilience) společnosti, státu a regionů vůči změnám, které zákonitě přicházejí nebo mohou přicházet.

Zakládající členové institutu:

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., – kybernetik
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. – egyptolog
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – neurochirurg
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c. – genetik
Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. odborník na strategické řízení
Prof. Ing. Peter Staněk , CSc. – analytik
Prof. Ing. Milan Zelený, M. S., Ph.D. – ekonom

K hlavním nástrojům činnosti IEQ patří semináře, přednášky, konference a cílené publikace. Činnost IEQ bude podporována poradním vědeckým sborem, dnes sestávajícím již z 12 dalších osobností.

„Budou-li lidé vědět, co může přijít či přichází, mohou jít pozitivním změnám v ústrety a nepříznivým změnám efektivně čelit,“ říká předseda správní rady IEQ prof. Vladimír Mařík a dodává: „Transdisciplinárním přístupem, systémovým nadhledem a naprostou nezávislostí se chceme lišit od většiny diskusí, které jsou podle našeho názoru příliš úzké. Počítáme s vytvářením dočasných i permanentních odborných týmů pro formulování a řešení konkrétních problémů.“

Za jeden z hlavních cílů si Institut Equilibrium vytyčil přispívat vědeckými poznatky k povědomí, že v realitě světa, jehož jsme každý z nás nedílnou a důležitou součástí, souvisí vše se vším. Komplexní myšlení, analytická činnost, syntéza a budování synergií, hledání zpětných vazeb a rovnováh mezi jednotlivými sférami našeho světa jsou tím, čím chce Institut přispívat k tvorbě naší pochopené a zajištěné budoucnosti. Za hlavní stavební kameny přitom považuje ekonomiku a svobodný obchod, technologie a inovace, vzdělanost, služby, mobilitu, přístup k informacím, chápání kvality života, přírodního prostředí a společenské smlouvy, samostatně odpovědné myšlení a efektivní stát, jehož role je v mnoha aspektech nezastupitelná. Základem našeho úspěchu v zajištění budoucnosti je dosahování porozumění, synergie a rovnováhy mezi státy, regiony a lokalitami.

Institut chce aktivně propojovat a podporovat nejrůznější aktivity a skupiny zaměřené na řešení dílčích otázek. Zakladatelům jde především o posun v myšlení lidí, a proto budou hledat synergie se všemi rozumnými a cílevědomými lidmi ve společnosti.

Zakladatelé si jako oblasti své soustředěné pozornosti pro první fázi činnosti vybrali vědu a vzdělávání, technologickou revoluci a její dopady na chování lidí, společnost a řízení státu, připravenost společnosti a státu k řešení krizí a dále ekonomiku, energetiku a ekologii.

Na závěr svého Manifestu jako základního dokumentu institutu zakladatelé uvádějí:

Jako občané postupně ztrácíme individuální, ale zejména společné cíle, vzájemnou důvěru, ztratili jsme schopnost oddělovat pravdu od lži, ztratili jsme morální a etický kompas, ztratili jsme vize, chybějí autority. Odnaučili jsme se spolupracovat.  Žijeme nad poměry, spotřebováváme více, než vyprodukujeme. Nemyslíme na budoucnost. Chválíme sami sebe, ale přitom nemáme dostatečné vnitřní sebevědomí. Vycházíme z krátkodobých úvah od voleb k volbám, nebudujeme s dlouhodobým strategickým výhledem na budoucnost, nepřipravujeme se na nenadálé, neočekávané krizové situace na úrovni státu (ani o tom moc nepřemýšlíme), ale ani na úrovni regionů a lokalit. Převažují úvahy o momentálním či krátkodobém zisku.

Je třeba začít přemýšlet v dlouhodobé perspektivě, strategicky, interdisciplinárně. Syntetizovat mnohočetné a různorodé vazby a pohledy. Připravovat se na trvale probíhající zásadní změny (ekonomické, demografické, přírodní atd.) a na aktivity, které umožňují těmto změnám čelit a nastolovat dynamickou rovnováhu. V budoucnu bude jedna jediná stabilní jistota: trvale probíhající změny prakticky ve všem. Je třeba, aby takto strategicky začali uvažovat všichni, nejen pár ekonomů a výzkumníků v akademickém prostředí. Bez nás občanů bude těžké globální rovnováhy dosahovat, udržovat ji a přizpůsobovat se jí. Základem naší společnosti tedy je a bude samostatně myslící, vzdělaný jedinec, který si uvědomuje, že je součástí celku a musí se naučit spolupracovat„.

Hlavním cílem Institutu EQUILIBRIUM z.ú. je nabízet české veřejnosti k zamyšlení a její lepší orientaci maximálně objektivní fakta a závěry, získané z globálních systémových, interdisciplinárních a syntetizujících pohledů. „Každého jednotlivce chceme zapojit do diskuse o naší budoucnosti. Naše budoucnost je v našich rukách, v rukách každého z nás„.

Manifest v plném znění  ZDE

Další informace na iequilibrium.cz

You may also like...