Místní samosprávy stále tápou v regulaci hazardu. Neúspěšná řešení musí řešit soudy

Zdá se, že české obce si stále moc nevědí rady s tím, jak na regulační vyhlášky proti hazardu. Selhání měst jako je Praha, Děčín nebo nejnověji Jablonec nad Nisou úzce souvisí s tendencí prosazovat tzv. nulovou toleranci. Ta se ovšem v podmínkách 21. století jeví nejen jako nepraktická, ale i nereálná. Města sice slibují vymýcení hazardu, nejsou ale schopna nastavit taková pravidla, která by byla opravdu nediskriminační a spravedlivá. V tomto duchu se regulací herního průmyslu v Jablonci teď bude znovu muset zabývat Liberecký kraj, jehož rozhodnutí smetl ze stolu ústecký krajský soud.

Legislativní prostředí v oblasti provozování hazardních her prošlo v roce 2016 zásadní změnou. Právě tehdy byl přijat nový zákon o hazardních hrách, který byl v následujících letech postupně uváděn v život. V loňském roce jeho dopady hodnotilo Ministerstvo financí ČR v rámci analýzy ARHA. Ministerstvo, tehdy ještě pod vedením Aleny Schillerové, dospělo k názoru, že nová úprava je takto dostačující a ve srovnání s jinými evropskými zeměmi dokonce nadstandardně přísná. Za její klíčové komponenty lze považovat především centrální rejstřík vyloučených osob nebo všechna pravidla související s tzv. sebeomezujícími opatřeními.

Máme tedy paradoxní situaci – český stát na jednu stranu tvrdí, že máme kvalitní, efektivní a dostatečně striktní legislativu. Na její přípravě se podílejí odborníci z řad právníků, adiktologů i ekonomů. Na druhé straně barikády jsou česká města a menší obce, které se neustále snaží přijímat své, často chaotické, regulační vyhlášky. Takové předpisy se z logiky věci jeví jako nadbytečné. Řada z nich pak končí dokonce před soudy, protože odporují národním zákonům nebo unijním předpisům. Problémy má třeba Praha nebo severočeská města Děčín a nově také Jablonec nad Nisou.

Právě jablonecká regulační vyhláška vešla v účinnost 1. srpna 2021. Provozovatelům s tehdy účinnými povoleními byla udělena výjimka do konce platnosti těchto povolení. V konkrétním případě Casina Zlatý kříž mělo povolení vypršet 15. prosince 2021. Jeho provozovatel – společnost Euro Queen – ale požádal o prodloužení povolení o tři roky do 10. února 2024, a to ještě před nabytím účinnosti vyhlášky. Společnost přitom argumentovala tím, že za stejného stavu jí bylo vydáno i původní povolení, a tudíž je nepřípustné, aby magistrát argumentoval budoucím zákazem a nepřipustil přitom možnost výjimek, které vyhláška vyloženě předpokládá. Udělení povolení však zamítl nejen jablonecký magistrát, ale později i liberecký krajský úřad.

Kraj se bude muset s argumenty provozovatele vypořádat

Krajský soud v Ústí nad Labem ve svém rozhodnutí zkritizoval neschopnost města Jablonec nad Nisou i Libereckého kraje jasně zdůvodnit svá zamítavá rozhodnutí. V rozsudku soudkyně Lucie Trejbalové výslovně stojí, že úřad „nereagoval, jednotlivými argumenty žalobkyně (provozovatele) se nezabýval, neuvedl, proč je považuje za liché, mylné nebo vyvrácené.

„Zákony by měly platit stejně pro všechny. To, že na ně má samospráva nebo konkrétní úředník jiný názor, ještě neznamená, že se těmito zákony nemusí řídit. My jsme v tomto konkrétním případě předložili jasné argumenty, proč s rozhodnutím samosprávy nesouhlasíme a proč jej považujeme za právně vadné. Nejprve jablonecký magistrát a pak i Liberecký kraj se naše argumenty bez dalšího rozhodly prostě ignorovat. Jsme rádi, že nám soud dal za pravdu a kraj se jimi bude teď muset opravdu podrobně a věcně zabývat. Herní průmysl je pořád legální státem přísně regulovaná podnikatelská činnost, i když si někteří často rádi bezdůvodně myslí něco jiného,“ komentoval vydání rozsudku Ondřej Šmejkal, předseda představenstva společnosti Euro Queen, která je provozovatelem Casina Zlatý kříž.

Referendum samo o sobě nestačí

Liberecký kraj dal podle soudu mylně za pravdu městu Jablonec nad Nisou, které žádost Euro Queen smetlo ze stolu s odůvodněním, že vyhláška je důsledkem rozhodnutí občanů v závazném místním referendu, které jejímu přijetí předcházelo. Ani jeden z úřadů nevzal přitom v potaz precedens z obdobného případu na Praze 9, kdy bylo povolení provozovateli uděleno i navzdory existenci povolení předchozího. Důvodem pro odlišný postup Libereckého kraje, mělo být v případě Casina Zlatý kříž právě místní referendum.

Ústecký krajský soud tento názor odmítl. „Skutečnost, že vydání vyhlášky hlavního města Praha nepředcházelo místní referendum o zákazu hazardu, nemá na právní povahu a závaznost obecně závazné vyhlášky žádný vliv. Nejde o věc zcela skutkově odlišnou, není zde relevantní rozdíl ve ‚významnosti samosprávné vůle‘. Závaznost referenda pro orgány dané obce je v rámci samostatné působnosti a nezavazuje je, když vykonávají svěřenou státní správu v rámci přenesené působnosti. Z tohoto pohledu se o odlišný případ nejednalo,“ konstatoval senát ústeckého krajského soudu.

Jednoduše řečeno, samotné referendum je závazné pro orgány, které jej vyhlásily – v tomto případě jablonecký magistrát. Dopadá striktně na rozhodnutí v její samostatné působnosti. To samé nemůže být řečeno o působnosti přenesené, v jejímž rámci vykonávají samosprávné orgány činnosti spadající pod svěřenou státní správu. V tomto případě šlo o povolovací proces ve jménu Ministerstva financí ČR.

Možný konflikt s pravidly EU 

Věc se teď vrátí k novému rozhodnutí Krajskému úřadu Libereckého kraje, který závěry Krajského soudu v Ústí nad Labem bude muset vzít v potaz. Alternativou pak je podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR. Předchozí rozhodovací praxi NSS přitom ve svém rozhodnutí připomíná i ústecký krajský soud. Konkrétně jde o precedens, který NSS stanovil v případě Casina Admiral ve středočeském Rakovníku. Jeho provozovatel se bránil proti místní regulační vyhlášce a NSS se vyjádřil v tom smyslu, že podobné podzákonné předpisy mohou zakládat rozpor s evropskými pravidly o volném pohybu služeb.

„Je na správním orgánu, který o věci rozhoduje, aby si, pokud zjistí, že se v dané konkrétní věci vyskytuje unijní prvek, sám a z úřední povinnosti učinil úsudek o tom, zda podkladová obecně závazná vyhláška je v souladu s právem EU. Pokud dospěje k závěru, že v souladu s právem EU není, v rozsahu, v němž je s ním v rozporu, obecně závaznou vyhlášku neaplikuje a přednostně aplikuje právo EU,“ uvedl tehdy NSS ve svém rozhodnutí. Soulad s unijním právem má v těchto případech totiž přednost i před vnitrostátními zákony, o to víc podzákonnými předpisy typu obecně závazných vyhlášek obcí. Vzhledem k tomu, že se Jablonec nad Nisou nachází v blízkosti hranic s Německem, patří místní služby mezi vyhledávané i přeshraničními návštěvníky.

You may also like...