Petice „Stop diskriminaci osob s handicapem a jejich psích pomocníků“ bude předána poslancům

Hlavními předkladateli návrhu zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem, jsou poslanci Mgr. Radek Holomčík a PaedDr. Alena Gajdůšková. Proto právě jim budou v úterý 23. 06. 2020 v 13:30 na Malostranském náměstí před Palácem Smiřických předány petiční archy.

Absence právních norem zaměřených na definici a postavení asistenčních a vodicích psů a přístupová práva jejich držitelů patří k dlouholetým nedostatkům legislativy v ČR. O nápravu tohoto neutěšeného stavu, který často velmi znesnadňuje život lidí s postižením, usiluje naše nezisková organizace přes 15 let, z toho 10 let za vydatné podpory Kanceláře veřejného ochránce práv. Jednání se všemi ministry MPSV, do jehož gesce tato problematika patří, od roku 2014 až do podzimu roku 2019 přineslo prakticky pouze malé dílčí úspěchy. Mezi ně lze počítat zakotvení přístupových práv držitelů asistenčních a vodících psů do zákona o zdravotních službách a zákona o stravovacích službách. To znamená, že člověk s postižením se svým asistenčním psem sice nesmí být vykázán např. z nemocnice, ordinace či restaurace, ale v praxi je těmto lidem odmítán přístup např. do budov úřadů, škol, obchodů, dopravních prostředků atp.

Proto naše organizace na podzim 2019 vytvořila petici, která, konečně, dala problém do pohybu správným směrem. O petici se dozvěděl pan poslanec Radek Holomčík a po našem společném setkání oslovil další poslance (mj. Alenu Gajdůškovou, Martina Kolovratníka, Pavlu Golasowskou, Vlastimila Válka, Věru Kovářovou) a iniciovali návrh zákona ve prospěch držitelů asistenčních psů. 

Předáním petičních archů hlavním tvůrcům návrhu zákona chceme podpořit co nejrychlejší schválení tohoto zákona ve prospěch lidí s postižením, kteří, pro zvýšení své soběstačnosti, využívají čtyřnohé asistenty. Krom toho, že díky tomuto zákonu by diskriminace držitelů psích pomocníků měla prakticky vymizet, bude možné také odlišit tzv. falešné asistenční a vodící psy od psů řádně vycvičených. A to bude velkým přínosem nejen pro držitele těchto speciálně vycvičených služebních psů, ale také pro jejich trenéry i pro veřejnost.

Zuzana Daušová, dr.h.c. of Cynology & Social Service(CLCI/USA)

Odkaz na znění petice: https://www.petice.com/stop_diskriminaci_osob_s_handicapem_a_jejich_psich_pomocniku

Foto: www.helppes.cz

You may also like...