Schválená novela Zákona o zaměstnanosti pomůže omezit nelicencované agentury práce

Prezident podepsal novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která nabude účinnost dnem 1.1. 2024. V novele byly schváleny důležité změny, které zjednoduší zaměstnávání cizinců, a novela dále zpřesňuje definici nelegální práce a výrazně zvyšuje pokuty za nelegální zaměstnávání a zastřené zaměstnávání.

Novela omezí nelegální zaměstnávání cizinců, u kterého je velkým rizikem zaměstnávání na „Smlouvu o dílo“. „Ve většině případů „Smlouvy o dílo“ nabízejí nelicencované agentury práce. Tyto agentury jsou většinou s.r.o., často vlastněná lidmi ze zahraniční, kteří zneužívají důvěry svých krajanů. Pokud je inspekce odhalí, tak firmu nechají zavřít a otevřou si jinou. S kontrolními orgány přestanou komunikovat a doposud neexistovala páka, kterou by stát mohl využít pro jejich postih. Novela zákona by toto snad měla změnit,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal.

S novelou přichází zásadní změna, která v případě, že inspekce odhalí u kontrolované společnosti přestupky „Zastřené zprostředkování zaměstnání“, „Umožnění výkonu nelegální práce“, či „Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání“, může uložit trest zákazu činnosti dané společnosti až na dva roky.

Důležitou změnou je také zpřesnění definice “nelegální práce” vyloučením parametru soustavnosti. A rozšiřuje se ručení za úhradu pokuty za nelegální zaměstnávání v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů z 90 dní až na 12 měsíců. Tak aby stát mohl lépe tyto pokuty vymáhat.

Pro zaměstnavatele bude tedy v budoucnu zásadní dobře si prověřit své dodavatele, tak aby vše měli dle litery zákona a nedostali se do problémů.

Souhrn některých důležitých změn z této novely:

Změna

 Podrobnější vysvětlení změny

Ruší se test trhu práce pro zaměstnanecké karty (s účinností od 1.7.2024)

V současné době musí zaměstnavatel, který chce zaměstnat cizince, oznámit volné místo úřadu práce a ÚP ověřuje po dobu 10 – 30 dní, jestli není možné zaměstnat občana ČR. Podle nové úpravy stačí volné místo pro cizince oznámit, nemusí se čekat 10 – 30 dní. Zaměstnávání cizinců se tím značně urychlí.

Úřad práce ČR bude po 6 měsících vyřazovat oznámená místa z evidence (s výjimkou těch míst, na která běží správní řízení pro zaměstnanecké a modré karty)

Nabídka pracovních míst bude aktuální a relevantní k situaci na pracovním trhu.

Mezi důvody pro nezveřejnění volného pracovního místa nově bude také patřit pokuta za nesoučinnost při kontrole SÚIP

Současně se zvyšuje maximální hranice pro uložení pokuty za nesoučinnost při kontrole z dosavadních 200 000 Kč na 1 000 000 Kč v zákoně o inspekci práce

Vzniká nová informační povinnost pro agentury práce ohledně uživatelů a počtů pracovníků přidělených k jednotlivým uživatelům.

Report bude zahrnovat počet umístěných fyzických osob a počet zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele, ale také identifikaci uživatelů, ke kterým byli zaměstnanci agentury dočasně přiděleni a počet zaměstnanců podle skupin CZ-ISCO přidělených ke každému uživateli.

Zpřísňují se podmínky pro získání povolení ke zprostředkování zaměstnání pro agentury práce

a) Podmínka bezdlužnosti žadatele, a to již při podání žádosti i po celou dobu trvání povolení,

b) PO / FO musí prokázat, že jí nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání,

c) Dojde k navýšení kauce o 100 % (z 0,5 mil na 1 mil).

Zpřísňují se postihy za nelegální zaměstnávání, zastřené zprostředkování zaměstnání a umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání (lze uložit trest zákazu činnosti až na 2 roky).

Rozšiřuje se okruh přestupků, na základě, kterých nebude úřad práce zveřejňovat volné místo zaměstnavatele v evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré nebo zaměstnanecké karty.

Kromě pokuty za nelegální zaměstnávání v posledních 4 měsících a pokuty vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebude nově úřad práce zveřejňovat po dobu 4 měsíců volná místa ani v případě zaměstnavatele pokutovaného za zastřené zprostředkování zaměstnání, umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání nebo neposkytnutí součinnosti při kontrole OIP.

Rozšiřuje se ručení za úhradu pokuty

Rozšiřuje se ručení za úhradu pokuty za nelegální zaměstnávání v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů – z 90 dní až na 12 měsíců.

Upravuje se jednostranné ukončení dočasného přidělení (§308 a §309 zákoníků práce).

Nově nebude možné ukončovat přidělené zaměstnance ze dne na den nebo do 3 dnů. Minimální doba ukončení od ledna bude nejméně 14 dní od doručení prohlášení o ukončení zaměstnanci.

Zpřesnění definice “nelegální práce”

Zpřesnění definice “nelegální práce” vyloučením parametru soustavnosti.

You may also like...