Témata soutěže Věda pro zemi se letos rozšíří o Mezinárodní rok ovoce a zeleniny a G. J. Mendela

Napsali jste bakalářku, diplomku nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím? Chtěli byste výsledky své vědecké práce publikovat pod hlavičkou muzea v odborném časopise a získat tak finanční odměnu? Pak ji přihlaste do soutěže Věda pro zemi. VI. ročník je mimo jiné věnován také tématům Mezinárodní rok ovoce a zeleniny 2021 a genetik Gregor Johann Mendel. Vědecké práce lze zasílat až do 31. srpna 2021. 

K 1. březnu vyhlásilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd VI. ročník vědecké soutěže Věda pro zemi o nejlepší bakalářské, diplomové či doktorské práce. Soutěž je kromě každoročních témat vyhlášena se zaměřením na dvě aktuální témata: ovoce a zelenina, genetik G. J. Mendel. První koresponduje s Mezinárodním rokem ovoce a zeleniny, který byl pro rok 2021 vyhlášen Organizací spojených národů (OSN), a druhé je zaměřeno na osobnost Gregora Johanna Mendela, jehož dvousté výročí narození si bude svět připomínat v roce 2022.

Národní zemědělské muzeum a Česká akademie zemědělských věd se budou v letech 2021 a 2022 na tato témata zaměřovat ve své odborné práci, a to jak ve výstavní, tak v publikační a popularizační činnosti. „Soutěž studentských prací má potenciál vygenerovat zajímavá dílčí témata, v jejichž řešení mohou zpracovatele obě instituce dále podpořit. Jsme také rádi, že právě odborníci z České akademie zemědělských věd se budou podílet i na vyhodnocování došlých prací,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. 

Letos ve spolupráci obou institucí také vznikl při České akademii zemědělských věd nový odbor agrárních dějin (OAD), který je důležitý z hlediska poznání historie a tradic zemědělství, jejich uchování pro budoucí generace a pro prezentaci historického vývoje zemědělství. Jeho řízením je v současné době pověřen náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Pavel Douša. „Dlouhodobé spolupráce ČAZV a NZM si velmi vážím a jsem potěšena, že naše instituce mohou společně podpořit a realizovat aktivity v rámci Mezinárodního roku ovoce a zeleniny, jako je například vyhlášení soutěže Věda pro zemi. Díky vzniku Odboru agrárních dějin ČAZV můžeme s NZM více propagovat dějiny venkova a jeho obyvatelstva. OAD tak napomůže sdílet informace a historické souvislosti, které vedly k současným agrárním strukturám a charakteru kulturní krajiny, zvláště pak zemědělské krajiny,“ dodává ředitelka České akademie zemědělských věd Hana Urbancová.

Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené a jeden autor se do soutěže může přihlásit ve více kategoriích.

Tematické okruhy:

 • Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba
 • Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství
 • Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství
 • Zemědělská ekonomika
 • Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie
 • Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj
 • Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Osobnosti zemědělství
 • Archeologie zemědělství
 • Muzeologie
 • Ovoce a zelenina
 • Gregor Johann Mendel

Cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry, ale také v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

Práce musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku výše uvedených okruhů.

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí vydání vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie. Těmto autorům bude přináležet finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 2 000 Kč za odborný článek, od 10 000 Kč za monografii).

Harmonogram soutěže:

 • Termín pro přihlašování účastníků: 1. 3. – 31. 8. 2021
 • Hodnocení prací: 1. 9. – 30. 9. 2021
 • Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: říjen / listopad 2021

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním elektronické přihlášky na stránkách www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi, termín pro zaslání přihlášky je do 31. srpna 2021.

Soutěž Věda pro zemi 2021 probíhá pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

You may also like...