Vedení Inženýrské komory obhájil Ing. Robert Špalek

Prakticky jednomyslně byl v pozici předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) na další tříleté období zvolen Ing. Robert Špalek. O jeho druhém funkčním období rozhodl vrcholný orgán Komory – Shromáždění delegátů ČKAIT, které proběhlo v sobotu 21. října v Praze. 1. místopředsedou byl zvolen Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Do představenstva bylo zvoleno 5 nových osobností, 10 bývalých členů pokračuje v činnosti. V dozorčí radě je jedna nová členka. Stavovský soud bude pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období. 

Jednání vrcholného orgánu ČKAIT byli přítomni například Ing. Eduard Muřický, zástupce vrchního ředitele Sekce průmyslu a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Žanet Hadžić, ředitelka Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, nebo Mgr. Martin Kupka, ministr dopravy. Ten přítomné informoval o plánovaných investicích do dopravní infrastruktury ve výši 150 mld. Kč i o snaze o usnadnění financování dopravních projektů prostřednictvím PPP.

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, ve svém úvodním projevu uvedl pět priorit. Upozornil, že je nelze označit za zcela nové, protože se do určité míry kryjí s jeho předchozím funkčním obdobím. Na prvním místě vyzdvihl vzdělávání – autorizovaných osob i odborné veřejnosti. Pro inženýry, techniky a stavitele bylo v roce 2022/23 realizováno na 400 odborných akcí, seminářů a webinářů a konferencí. Pozitivně ohodnotil činnosti profesních aktivů, z jejichž popudu řada vzdělávacích akcí vychází.

Pro další období bude jedním z hlavních úkolů oslovování a získávání mladší generace pro činnost v Komoře a ku prospěchu ostatních autorizovaných osob. „Chceme další technicky vzdělané generace, ne poslední,“ uvedl mimo jiné předseda Špalek. S tím souvisí také urgentní potřeba získávat pro střední, a hlavně vysoké školství více uchazeček/uchazečů, motivovat je a pomáhat jim ve studiu a získat je po absolvování pro praxi. Komora v tomto ohledu pracuje společně s ČVUT na strategii podpory technického vzdělávání.

Do prvního ročníku nastoupí 700 studentů a po pěti letech dokončí studia jen polovina z nich,“ konkretizoval problém prof. Ing. Karel Kabele, CSc., zástupce Fakulty stavební ČVUT.

Ze stavební praxe Ing. Špalek vyzdvihl palčivý problém ceny projektových prací. Kodifikace v podobě standardizovaných odměn soustavně naráží na negativní postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Toto téma se ostatně diskutovalo také na setkání inženýrských komor a svazů zemí V4, jež proběhlo v říjnu v Bratislavě.

Vedle toho se zástupci stavovských organizací z Česka, Polska, Maďarska a hostitelského Slovenska shodli na potřebě koordinovaného řešení otázky rozpočtů a indexování cen ze strany projektantů a jejich doživotní odpovědnosti za stavební dílo. „Budeme se snažit tuzemskou praxi přiblížit tomu, aby od dokončení a předání stavebního díla platila desetiletá promlčecí lhůta. Aktuálně je na tom projektant před zákonem v ČR hůře než kriminálník,“ poukázal předseda Špalek, který se zároveň podělil o zkušenost z Polska, kde probíhají kontroly a revize vybraných budov.

Ing. Špalek na závěr své řeči zmínil potřebu vypořádat se v roce 2024 s dopady (novely) nového stavebního zákona. Informoval přítomné účastníky shromáždění delegátů, že zástupci Komory se podílejí na dokončení vyhlášky o požadavcích na výstavbu, stejně jako na vyhlášce o dokumentaci staveb. A to přesto, že profesní aktivy dostaly na vyjádření velmi málo času. V této souvislosti se autorizované osoby budou muset smířit s tím, že k 1. 7. 2024 zřejmě ještě nebude v provozu slibovaný Portál stavebníka. A projektové dokumentace pro povolovací řízení bude zřejmě nutné posílat datovými schránkami.

Ing. Žanet Hadžić, ředitelka Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, zmínila nový stavební zákon a uvedla, že připomínky ČKAIT jsou pro ministerstvo neocenitelným zdrojem informací. Ke zlepšení práce autorizovaných osob by měly přispět i nově připravované zásadnější změny autorizačního zákona.

You may also like...