Zavedení principů cirkulární ekonomiky do chodu našeho města

Současná celosvětová ekonomická krize urychluje trendy ve směřování k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Zavedení principů cirkulární ekonomiky do chodu našeho města je důležitým příspěvkem pro dosažení klimatických cílů, které si Praha vytyčila ve svém Klimatickém plánu do roku 2030, a pro směřování k uhlíkové neutralitě Prahy v roce 2050.

Základní principy cirkulární ekonomiky

Koncept cirkulární ekonomiky vznikl jako reakce na současnou lineární povahu materiálových toků. Primární suroviny, jako jsou ropa, kovy či stromy, jsou vytěženy, přeměněny na produkty, a jakmile skončí jejich životní cyklus, končí na skládkách nebo ve spalovnách. Životní cyklus až 95 % výrobků končí již po 6 měsících od jejich zakoupení, a to je děsivé. Je nám jasné, že s tím musíme něco udělat.

Nestačí jenom snížit naši spotřebu. Často si neuvědomujeme, že odpady mohou být zdrojem materiálů, které mohou nahradit primární suroviny. Při nákupu zboží je tedy dobré se zajímat o značení výrobků, a tím pádem o jejich dopad na životní prostředí při výrobě i následné spotřebě.

Cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství po vzoru přírodních ekosystémů navrhuje uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a vytváření udržitelných produktů a služeb. Mezi reálné cíle udržitelného rozvoje tak lze zařadit:

  • hledání úspor v množství potřebných materiálů bez vlivu na kvalitu výrobku,
  • efektivní využití materiálu ve výrobě, bez velkých odpadů a zbytků,
  • opětovné použití materiálů pro výrobu něčeho jiného
  • nebo snaha o opravu poškozených výrobků.

Pokud firmy budou tříděný odpad vnímat jako zdroj a opakovaně jej používat, sníží své náklady a budou odolnější vůči okolním změnám. Zároveň si všímáme většího zájmu veřejnosti o to, zda se jednotlivé firmy chovají ohleduplně k přírodě. Firmy s cirkulárně ekonomickým přístupem si tak mohou budovat novou komunitu loajálních zákazníků.

Cirkulární versus lineární ekonomika. Zdroj: Incien.org

Propojení odpovědných lidí a firem v Praze

Při zapojení podnikatelské sféry, výzkumu a vývoje je cirkulární ekonomika příležitostí pro nové druhy produktů a služeb, stejně jako pro nová pracovní místa. Podporou sdílené ekonomiky, komunitních aktivit či zapojením sociálních podniků přispívá cirkulární ekonomika také k sociální soudržnosti obyvatel města.

Občané se zajímají a zapojují stále víc

Pro občany bude největší výzvou třídění biologicky rozložitelných odpadů a jejich další využití jako certifikovaný kompost nebo digestát z bioplynové stanice. Ke snížení množství odpadů v domácnostech, zejména toho objemného, může přispět intenzivnější využívání sítě re-use služeb, tedy služeb upřednostňujících principy opětovného využití věcí a výrobků, jejich oprav a následného sdílení. Už teď jsou tu například opravárny, swapy, re-use pointy či komunitní akce typu „železné neděle“ a město je podporuje.

Samostatnou kapitolou je textilní odpad. Na základě plánované legislativy, kdy budou mít obce povinnost od 1. 1. 2025 separovaně sbírat textil na svém území, započal MHMP, odbor ochrany prostředí, spolupráci na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Jejími hlavními cíli jsou doplnění datových mezer v oblasti nakládání s textilem na území Prahy a zamyšlení nad budoucím fungováním sběru a nakládáním s textilem současně se zapojením principů cirkulární ekonomiky. Důležitou součástí studie je zároveň představa o spotřebních návycích obyvatel Prahy.

Firmy a trvale udržitelný rozvoj

V oblasti byznysu je trvale udržitelný rozvoj trendem, který se postupně stává nezbytností. Přírodní zdroje jednoduše nemůžeme donekonečna vyčerpávat. Dle organizace INCIEN se v dnešní době celosvětově využívá pouze 9 % všech materiálů a zdrojů, které mají potenciál vrátit se do oběhu.

Firmy, které chtějí do svého fungování implementovat prvky cirkulární ekonomiky, by se měly zamyslet nad všemi fázemi fungování odpadového hospodářství. Kromě využití vstupních materiálů ve výrobě je nutné zohlednit také ekologii a ekonomiku samotného provozu. Ačkoliv se může stát odpad důležitou druhotnou surovinou, primárním cílem by měla být minimalizace jeho vytváření. Dle dat Českého statistického úřadu se v roce 2020 podařilo v Česku zrecyklovat ani ne polovinu vzniklého odpadu (48,2 %). Téměř 11 % odpadu skončilo na skládkách.

Příkladem zodpovědné firmy je Lindström

Společnost Lindström je založena na cirkulárně ekonomickém přístupu díky opětovnému využívání a opravování opotřebovaných pracovních oděvů a upřednostňování pronájmu oděvů před prodejem. Průmyslové praní šetří zároveň energii, vodu i přírodu.

Princip pronájmu pracovních oděvů Lindström je jednoduchý:

  • Firma pro své klienty navrhuje kolekce pracovních oděvů, které přesně odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám v daném oboru.
  • Oděvy poté pravidelně hygienicky čistí a pere s nižší spotřebou vody a energií, poškozené kusy opravuje tak, aby nekončily předčasně na skládkách.
  • Pokud již oděv nelze opravit, textil recykluje a vyrobí z něj nové produkty (např. utěrky, EKO čisticí rohože nebo nákupní tašky).
  • Pokud je naopak oděv v pořádku, ale zaměstnanec, který jej nosil, odchází ze své pozice, Lindström veškeré své udržitelné oblečení vrátí zpět do oběhu a poskytne je jinému klientovi.
  • Výsledkem je tedy prakticky nulový textilní odpad a významné úspory energie díky hromadnému průmyslovému praní.

Zdroje na planetě jsou omezené a lineární ekonomika nemůže fungovat donekonečna. Efektivnější a chytřejší využívání surovin je způsob, jak můžeme se zdroji lépe hospodařit a chránit životní prostředí.

You may also like...