Na Pražském hradě probíhá výstava Portrét v Čechách pohledem dvou století

Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Spolek výtvarných umělců Mánes spo­lečně připravily výstavu nazvanou Portrét v Če­chách pohledem dvou století. Výstava představuje výběr z malířských a sochařských děl vzdálenější i nedávné minulosti s důrazem na slavná díla v kontextu pozoruhodných prací méně známých autorů a s ukázkami několika současných prací v tomto oboru.

Tradici klasického portrétu 19. století zastupují A. Machek a J. Mánes, přičemž jednou z nejkrásnějších položek instalace je Podobizna Boženy Němcové od J. V. Hellicha, která pochází z rodiny spisovatele Čelakovského a patří ke klenotům hradních sbírek. Akademické portréty druhé po­loviny 19. století představují díla V. Brožíka, V. Hynaise či F. Ženíška, jehož Podobizna matky náleží k nejjímavějším portrétům vůbec. Pestře je zastoupena generace devadesátých let a doba secese, jména jako L. Marold, A. Mucha, F. Kupka, K. V. Mašek či F. Brunner Dvořák coby představitelé mondénního i oduševnělého portrétu s výhonky dekorativního stylismu i ornamen­tální arabesky. Solitérem byl M. Švabinský, kterého výstava představí jako variačně zajímavého mis­tra reprezentačního a intimního portrétu v malbě i kresbě, kde zejména zaujímal prvořadé posta­vení. Výjimečnou osobnost J.Preislera poznáme v ukázkách raných akademických maleb, ale i ve vynikajících vrcholných autoportrétech nebo Podo­bizně architekta Josefa Gočára. Starší sochařskou portrétní tvorbu zastupují díla J. Štursy, B. Kafky či L. Šalouna.

Období nástupu moderny před tzv. Velkou vál­kou se nese ve znamení expresionismu a růz­norodých podnětů ze světa. Symbolicky je re­prezentuje v uhrančivém torzu B. Kubista. Silně v tomto souboru působí díla E. Filly, .1. Čapka, R. Kremličky a J. Průchy, jehož Autoportrét vytvo řený jen pár měsíců před tragickým skonem vypo­vídá silně o nadějích, touhách i pochybách gene­race na zlomu starého a nového věku. Ranějšími i vyzrálými díly jsou zastoupeni V. Spála, A. Pro­cházka, L. Kuba a V. Nechleba.

Foto: Petr Brodecký

V průběhu věků vytvořili umělci tisíce portrétů a tato výstava může představit jen zlomek. Snahou pořa­datelů bylo shromáždit a instalovat důstojný soubor exponátů dobře vystihující proměny forem, tvarů i materiálů podobizen posledních dvou staletí, a pre­zentovat jej v reprezentativních výstavních prosto­rách Pražského hradu.

Kurátoři: Ivan Exner a Michael Zachař 

Císařská konírna 18.12. 2019 – 22. 3. 2020,  otevřeno denně 10.00 -18.00 (31.12. otevřeno od 10.00 do 16.00) Vstupné: plné: 140 Kč; snížené: 70 Kč; rodinné: 280 Kč

Instalovaná díla:

  • Portrét dámy v klobouku (1881)

Vojtěch Hynais (1854 -1925) Olej na plátně 61,5 x 47 cm

  • Dáma ve slaměném klobouku (1922)

Antonín Procházka (1882 -1945) Olej, enkaustika, písek na pláně 70 x 52 cm

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...